دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 60، شهریور 1400 

تحقیق کمی

رابطه دل‌بستگی به والدین و همسالان با بلوغ اجتماعی نوجوانان؛ بررسی نقش میانجی دل‌بستگی به همسالان

صفحه 91-111

10.22051/jontoe.2021.29351.2900

معصومه شکرالله زاده؛ پریسا سادات سید موسوی؛ علی زاده محمدی؛ غفار نصیری هانیس؛ مریم مهدی عراقی