رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری مراکز پیش از دبستان مبتنی بر اکرز (ECERS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری مراکز پیش از دبستان مبتنی بر استاندارد بین‌المللی اکرز انجام شد. بدین‌منظور 24 مرکز پیش از دبستان شهرستان قشم، بر اساس نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از مناطق مختلف شهرستان و سازمان‌های متولی انتخاب‌شد و کیفیت آن‌ها در فرایند یاددهی یادگیری مورد ارزشیابی قرار گرفت. در مرحله اول با استفاده از فنون مشاهده و مصاحبه اکرز، داده‌ها گردآوری‌شد. در مرحله بعد وضعیت موجود مراکز پیش از دبستان، در سطوح طیف چهارگانه "ناکافی، کم، خوب و عالی" مورد قضاوت قرار گرفت. در انتها و بعد از تحلیل یافته‌ها، راهکارهای عملیاتی مبتنی بر بهبود کیفیت استاندارد اکرز ارائه‌گردید. بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر، کیفیت فعالیت‌های یادگیری، ساختار دوره و فعالیت‌های مرتبط با پرورش زبان و استدلال کودکان در مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم در سطح نامطلوب ارزیابی شد. همچنین ساختار دوره، کمترین میانگین و پایین‌ترین سطح کیفی را در بین سایر ابعاد مورد بررسی داشته است. به‌طور کلی، نتایج ارزیابی نشان داد که کیفیت فرایند یاددهی یادگیری مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم با میانگین 07/2 و با توجه به طیف درجه‌بندی ‌1-7  اکرز و طیف قضاوت کیفی، در سطح "کیفیت کم" و نامطلوب قرار دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Mixed Method Research to Evaluate of the Learning-Teaching Process Quality in Pre-School Centers Based on ECERS

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Nezhad ghafuri 1
  • Keyvan Salehi 2
  • Ebrahim Talaee 3
1 MA student, university of Tehran
2 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
3 faculty member, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the quality of the learning-teaching process of the pre-school centers based on the International ECERS standard. For this purpose, 24 pre-school centers were selected based on multi-stage sampling from different regions of the county and custodial organizations and their learning-teaching process quality was evaluated. First, data were collected using observation techniques and ECERS interviews. In the next stage, the status of pre-school centers was judged in the levels of quadruple spectrum: "inadequate, low, good and excellent". At the end and after analyzing the findings, operational solutions based on improving the quality of ECERS standard were presented. Based on the findings of this study, the quality of activities related to language education and children's reasoning, the quality of activities and the quality of the structure of pre-school centers in Qeshm was undesirable. Also, the quality of the structure of the course has the lowest average compared to other dimensions studied and is in a "undesirable" situation. Overall, the results of the evaluation showed that the quality of the learning-teaching process of the pre-school centers in Qeshm mean was 2.07 and according to the ECERS range of 1-7 and a qualitative judgment range is at a "low quality" and undesirable level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Quality
  • Learning-Teaching Process
  • Pre-school Centers
  • ECERS