راهنمای ثبت داوری درPublons

داوران محترم می‌توانند با استفاده از راهنمای زیر، صفحه شخصی خود را پابلونز آماده و داوری‌های انجام شده خود را در آن ثبت نمایند.

برای ارسال داوری‌های خود ایمیل "تاییدیه داوری مقاله" را به آدرس reviews@publons.com ارسال فرمایید.

برای دسترسی سریع نشریه به صفحه داوران در پابلونز (و یا ResearchGate و ...)، لینک صفحه شخصی خود را در بخش "نشانی صفحه اینترنتی" و یا "توضیحات" درج نمایید. برای ویرایش از دستور ( مشاهده اطلاعات شخصی>>> ویرایش اطلاعات کاربر>>> تکمیل اطلاعات صفحه شخصی>>> ذخیره تغییرات) استفاده فرمایید.

 

راهنمای ثبت داوری درPublons