راهنمای نویسندگان

 قبل از ارسال مقاله خود نکات زیر را مطالعه فرمایید.

موضوع نشریه: اندیشه‌های نوین تربیتی

بر اساس آئین‌نامه نشریات علمی‌کشور، مقالات پژوهشی اولویت دارند و دیگر مقالات تألیفی (مانند مقالاتی که به تبیین مبانی عملی و نظری علوم تربیتی می‌پردازد) طبق ضوابط آئین‌نامه مذکور بررسی خواهد شد.

بررسی مقاله در بخش‌های مختلف نشریه به معنای پذیرش و یا انتشار مقاله نیست.

مشابه مقاله ارسالی قبلاً نباید در نشریه دیگری یا حتی به یک زبان خارجی چاپ شده باشد و به طور هم‌‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد. 

هزینه پردازش مقاله از سامانه نشریه به صورت انلاین پرداخت میشود. هزینه پردازش مقاله 3000000 ریال (معادل سیصد هزار تومان) است که در دو مرحله بررسی اولیه 1500000 ریال (معادل صد و پنجاه هزار تومان) و هزینه نهایی 1500000 ریال (معادل صد و پنجاه هزار تومان) در نظر گرفته شده است.

نشریه در ویرایش، اصلاح و هماهنگ‌سازی اصطلاحات علمی‌مقاله، به گونه‌ای که مفاهیم آن تغییر نیابد آزاد است.

هیئت تحریریه نشریه در رد یا قبول مقالات دریافت شده آزاد است.

ترتیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر هیأت تحریریه نشریه خواهد بود.

براساس سیاست نشریه یکی از نویسندگان مقاله باید عضو هئیت علمی دانشگاه باشد.

مقالات دریافت شده بازگردانده نخواهد شد.

مشخصات شناسنامه‌ای مقاله و نویسندگان پس از پذیرش مقاله به هیچ عنوان قابل ویرایش نمی‌باشد. 

مسئولیت ثبت صحیح مشخصات نویسندگان (وابستگی سازمانی به فرمت گروه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور) و ایمیل به عهده نویسندگان مقاله میباشد و لازم است در تمام فایلهایی که این مشخصات درخواست شده است  همچنین سایت نشریه به درستی  نوشته شود. این مشخصات به هیچ عنوان قابلیت ویرایش پس از داوری، پذیرش و انتشار نخواهد داشت.

مسئولیت درستی یافته‌های علمی ‌مقاله و داده‌های آن به عهده نویسنده (نویسندگان) است. 

نویسندگان موظف هستند در زمان ارسال مقاله خود فایل‌های زیر را براساس شرایط نوشته شده تدوین و از طریق سامانه نشریه (مطابق راهنمای ارائه شده) ارسال نمایند:


فایل شماره یک: فایل اصل مقاله

نویسنده/ نویسندگان با رعایت سلامت و اصالت کامل نویسندگی در چهارچوب‌‌های زیر، مقالات علمی- پژوهشی خود را تدوین و ارائه ‌نمایند:

فایل اصل مقاله مطابق با بخش‌های زیر تنظیم و ارسال شود:

فایل اصل مقاله به ترتیب در بخش‌های "عنوان فارسی"، "چکیده فارسی"، "کلیدواژگان فارسی"، "مقدمه"، "روش‌ پژوهش"، "یافته‌های پژوهش"، "بحث و نتیجه گیری"، "فهرست منابع" تدوین شود.

متن فارسی با فونت B Lotus سایز 12 و فاصله خطوط 1 و حداکثر 7500 واژه و بیشتر از 16 صفحه نباشد (حاشیه صفحات 2)؛ متن انگلیسی با فونت Times New Roman سایز 10 و فاصله خطوط 1.15 نوشته شود. متن تایپ شده کامل و نهایی مقاله و چکیده‌های آن، به صورت فایل با ساختار Word از طریق سایت فصلنامه اندیشه های نوین تربیتیhttp: //journal.alzahra.ac.ir/ فرستاده شود.

عنوان کوتاه و متناسب با محتوا. عنوان مقاله، جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند تحولات علمی و پیشینه پژوهشی مرتبط باشد.

چکیده فارسی در 150 تا 200 واژه در یک پاراگراف بدون تیتر شامل: هدف، روش پژوهش (طرح پژوهش، جامعه، نمونه و ابزار) یافته‌ها و نتیجه‌گیری نهایی/ و پیشنهادها تهیه و تنظیم شود.

کلیدواژه‌ها حداکثر 5 واژه و مرتبط با موضوع مقاله به ترتیب حروف الفبا نوشته شده باشد.

مقدمه شامل بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش (با استناد به پژوهشگران بر اساس شیوۀ APA)، اهداف، پرسش‌ها یا فرضیه (های) پژوهش.

روش‌ پژوهش شامل جامعه آماری، نمونه، روش نمونه‌گیری و روش اجرای پژوهش (طرح پژوهش، جامعه آماری، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری و شرح کامل ابزارهای اندازه‌گیری و ویژگی‌های روانسنجی آنها)

یافته‌های پژوهش شامل نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها (حداکثر 5 جدول) و نمودار‌ها با پیروی از راهنمای عمومی ‌APA.

بحث و نتیجه‌گیری تبیین یافته‌ها بر اساس مبانی نظری پژوهش و مقایسه با پژوهش‌های قبلی، جمع بندی از تفسیر یافته‌ها، نقد و تحلیل و بیان محدودیت‌ها و پیشنهاد‌ها.

**پانوشت‌ها شامل توضیحات و معادل انگلیسی اصطلاحات  که در متن آمده است، پایین هر صفحه با شماره‌های مجزا برای هر صفحه بیاید (شماره‌گذاری به صورت اتوماتیک صورت گرفته و شروع هر صفحه با عدد 1 باشد).

**تشکر و قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) و یا شرکت کنندگان در پژوهش پس از بحث و نتیجه گیری نوشته شود.

فهرست منابع محتوای مقاله کاملاً برگرفته از تمام منابعی باشد که در فهرست منابع مقاله آمده است. در فهرست نیز فقط منابعی که مستقیم مطالعه شده و مطالب مقاله از آنها آمده، آورده شود. فهرست منابع تماما انگلیسی نوشته شود و لازم است نویسندگان از نرم افزار EndNote و ویرایش هفتم APA استفاده نمایند. ارجاع‌دهی به مقالات فارسی در فهرست منابع از طریق صفحه انگلیسی آن مقاله صورت گیرد (از ترجمه کردن عنوان مقاله، نام نشریه و ... اینگونه مقالات بپرهیزید و مشخصات مقاله یا کتاب را همان گونه که در صفحه انگلیسی نشریه یا پشت جلد کتاب آمده، بنویسید. ) و در انتها عبارت (Text in Persian ) درج شود. لازم است برای تمام مقالات شناسه Doi ثبت شود.

  • استنادهای درون متنی: درج شماره صفحه برای تمام استنادهای درون متنی الزامی است.

کتاب با یک نویسنده :  (منصورفر، 1397، ص. 15)

دو نویسنده: در صورتی که مقاله یا کتاب دارای دو نویسنده باشد، نام خانوادگی هر دو نوینسده در متن اورده می‌شود:  (عابدی قادی و صالحی، 1400، ص. 17)

سه نویسنده و بیشتر: زمانی که مقاله یا کتاب دارای سه و بیش از سه نویسنده باشد در همان مرتبه اول، در متن نام نویسنده اول به همراه عبارت "و همکاران" آورده می‌شود: (بنی اسدی و همکاران، 2023،  ص. 54)

کتاب ترجمه شده: زمانی که درون متن به کتاب ترجمه شده ارجاع می‌شود بایستی نام نویسنده سپس تاریخ چاپ اصلی به میلادی و بعد تاریخ ترجمه به شمسی بیاید. نام مترجم در استناد درون متنی آورده نمی‌شود: (برنان و تارلا، 2000/1390).

برنان و تارلا (2000/1390) تاکید نموده‌اند که: ...

(کرسول، 2015/1399، ص. 15)

صفحه‌دهی (درج شماره صفحه): برای تمام استنادهای درون متنی شماره صفحه درج شود. به جای استفاده از دو نقطه ":" از "ص" و "صص" استفاده می‌شود: (سجادی، 1399، ص. 25) ; (سجادی، 1399، صص. 26-25)

آیات قرآن: در متن علمی مقاله‌های علمی به قرآن و سایر کتاب‌های آسمانی هم استناد داده می‌شود. البته نیازی به ذکر منبع قرآن و سایر کتب آسمانی در بخش منابع نیست و تنها همین که در متن مقاله نام سوره و شماره آیه آورده شود، کافی است: (توبه،12)

  • نمونه فهرست نویسی: فهرست منابع باید تماما انگلیسی با نرم افزار EndNote نوشته شود، ارجاع کلیه مقالات فارسی از صفحه انگلیسی نشریه دریافت و نوشته شود، در انتهای ارجاع عبارت Text in Persian درج شود. 

نمونه استناد به کتاب: عنوان کتاب ایتالیک باشد.

Shafaei, R; Salehi, K (2017). Entertainment and game in education: Principles, theories and strategies of implementation. Soutodeh Pub. (Text in Persian).

Gee, J. P. (2015). An introduction to discourse analysis: Theory and method (2nd ed.). Psychology Press.

نمونه استناد به کتاب ترجمه شده: عنوان کتاب ایتالیک باشد.

Brennan, J; Shah, T (2000). Managing quality in higher education: an international perspective on institutional assessment and change. (K. Salehi; H. Zein Abadi; K. Parand, Translators). University Publication Center. (2000) (Text in Persian)

نمونه استناد به کتاب تالیفی با بیش از دو نویسنده: عنوان کتاب ایتالیک باشد.

Sarmad, Z; Bazargan, A; & Hejazi, A. (2008). Research methods in behavioral sciences. 15th ed. Ageh Pub. (Text in Persian)

Juffermans, K., Asfaha, Y. M., & Abdelhay, A. K. (2014). African literacies: Ideologies, scripts, education. Cambridge Scholars Publishing.

نمونه مقاله با یک نویسنده: عنوان نشریه ایتالیک باشد؛ شناسه دیجیتال (doi) برای تمام مقالات درج شود.

Farazi, F. (2022). Predicting Academic Avoidance Based on the Meaning of Education, Academic Self-Efficacy and Academic Stressors. The Journal of New Thoughts on Education, 18(1), 33-46. doi: 10.22051/jontoe.2021.32463.3111 (Text in Persian)

Luco, A. (2014). The definition of morality: Threading the needle. Social Theory and Practice, 10 (3), 312-381. Doi: 10.5840/soctheorpract201440324

نمونه مقاله با دو نویسنده: عنوان نشریه ایتالیک باشد؛ شناسه دیجیتال (doi) برای تمام مقالات درج شود.

Abedi Ghadi, A., & Salehi, K. (2022). School for Children: A Phenomenological Study. The Journal of New Thoughts on Education, 18(2), 53-85. doi: 10.22051/jontoe.2021.27899.2811 (Text in Persian)

Salehi, K., & Golafshani, N. (2010). Commentary: Using mixed methods in research studies: An opportunity with its challenges. International journal of multiple research approaches, 4(3), 186-191. https://doi.org/10.5172/mra.2010.4.3.186

نمونه مقاله با بیش از دو نویسنده: عنوان نشریه ایتالیک باشد؛ شناسه دیجیتال (doi) برای تمام مقالات درج شود.

Zivari Rahman, M., Salehi, K., Khodaie, E., Moghadamzadeh, A., & Hakimzadeh, R. (2022). Pathology of Scholastic Aptitude Search in Iran (Systematic Review of Literature in the Last Three Decades). Educational Measurement and Evaluation Studies, 12(39), 7-36. doi: 10.22034/emes.2022.547411.2346 (Text in Persian)

Baniasadi, A., Salehi, K., Khodaie, E., Bagheri Noaparast, K., & Izanloo, B. (2023). Fairness in Classroom Assessment: A Systematic Review. Asia-Pacific Educational Researcher, 32, 91-109. https://doi.org/10.1007/s40299-021-00636-z

نمونه مقاله منتشر شده در همایش: عنوان مقاله ایتالیک باشد.

Daraee, M., Salehi, K., & Fakhr, M. (2016). Comparison of social skills between students in ordinary and talented schools. In Selection & Peer-review under responsibility of the Conference Organization Committee (hal. 513-521). European: ICEEPSY (Vol. 2016, p. 7th).

Bagherifar, A; & Salehi, K (2016). Challenges of skill training and development of entrepreneurial students in technical and professional conservatories: a phenomenological study. The fifth national conference and the fourth international conference on skill training and employment in Iran. Tehran. (Text in Persian).

نمونه پایان‌نامه و رساله منتشر نشده: لازم است عنوان رساله یا پایان‌نامه ایتالیک باشد.

Zivari Rahman, M. (1401). Preparation and standardization of the academic aptitude test of ninth grade high school students based on TPS. Ph.D thesis in the field of measurement, University of Tehran, Iran. (Text in Persian)

Knight, A. (2001). Exercise and osteoarthritis [Unpublished master’s dissertation]. Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand.

رساله یا پایان‌نامه در یک پایگاه داده‌ها:لازم است عنوان رساله یا پایان‌نامه ایتالیک باشد.

Pflieger, J. C. (2009). Adolescents' parent and peer relations and romantic outcomes in young adulthood (Doctoral dissertation). ProQuest Dissertations and Theses Global.

یک فصل (Chapter) منتشر شده در یک کتاب یا دایرالمعارف:

Smith, J. D., & Johnson, K. L. (2019). The history of psychology. In S. Davis & M. Johnson (Eds.), Advances in Psychology (pp. 25-42). Springer.

Casida, J.E. (2010). Pest toxicology: The primary mechanisms of pesticide action. In R. Krieger (Ed.), Hayes’ handbook of pesticide toxicology (3rd ed., pp.103-111). Academic Press.

قالب مقاله


فایل شماره دو: مشخصات نویسندگان

دانلود فایل "مشخصات نویسندگان"

کلیه مشخصات نویسندگان اعم از نام و نام خانوادگی (به فارسی و انگلیسی)، کد ارکید (برای تمامی نویسندگان)، پست الکترونیکی، شماره تماس (تلفن همراه)، وابستگی سازمانی (به فارسی و انگلیسی) برای تمامی نویسندگان در این فایل ثبت خواهد شد. اطلاعات ثبت شده در این فایل با اطلاعات ثبت شده در سامانه نشریه مطابقت داشته باشد.

** منظور از وابستگی سازمان، افیلیشن دانشگاهی نویسندگان است، لازم است نویسندگان وابستگی سازمانی خود را به فارسی و انگلیسی مطابق با هم درفایلهایی که این مورد درخواست شده است به صورت یکسان و به فرمت:" مرتبه علمی، گروه اموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور" که مورد تایید دانشگاه می‌باشد؛ ثبت نمایند. 

** مشخصات تمام نویسندگان باید در سامانه نشریه ثبت شود.

** وابستگی سازمانی نویسندگان به هیچ عنوان پس از انتشار و یا پذیرش مقاله ویرایش نخواهد شد.


فایل شماره سه: گزارش مشابهت یابی از پایگاه سمیم نور

نویسندگان موظف هستند گزارش مشابهت یابی مقاله خود را از پایگاه سمیم نور دریافت و ارسال نمایند.

**درصد مشابهت باید زیر 20 درصد باشد.


فایل شماره چهار و پنج: فرم تعهد اخلاقی و تعارض منافع

نویسندگان موظف هستند دو فرم تعهد اخلاقی و تعارض منافع موجود در سایت نشریه را تکمیل و ارسال نمایند.


فایل شماره شش و هفت: چکیده بلند انگلیسی و گواهی ویرایش شرکت کانون ویرایش ایرانیان

پس از تایید مقاله ارسالی توسط داوران، مقاله برای دریافت چکیده بلند انگلیسی به نویسنده ارجاع داده خواهد شد. (به نمودار فرایند پذیرش مقاله مراجعه شود).

پذیرش نهایی مقاله منوط به ارسال چکیده بلند انگلیسی مطابق دستورالعمل ارائه شده است، پس از تدوین چکیده لازم است آن را برای ویرایش به ایمیل شرکت کانون ویرایش ایرانیان ارسال و پس از ویرایش همراه با گواهی شرکت ارسال نمایید.

ارائه گواهی ویرایش شرکت کانون ویرایش ایرانیان برای پذیرش نهایی مقالات الزامی است. (چکیده کوتاه انگلیسی و واژگان کلیدی انگلیسی در فایل چکیده بلند انگلیسی ثبت و توسط کانون ویرایش می‌شود.)

 عنوان انگلیسی، چکیده کوتاه انگلیسی، واژگان کلیدی انگلیسی مندرج در چکیده بلند انگلیسی ویرایش شده توسط شرکت کانون ویرایش ایرانیان در اخرین مرحله(پس از تایید داوران) در سامانه ثبت خواهد شد.