راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

 

شرایط پذیرش مقالات:

نویسنده/ نویسندگان با رعایت سلامت و اصالت کامل نویسندگی در چهارچوب‌‌های زیر، مقالات علمی- پژوهشی خود را تدوین و ارائه ‌نمایند:

فایل اصل مقاله مطابق با بخش‌های زیر تنظیم و ارسال شود:

فایل اصل مقاله به ترتیب در بخش‌های "عنوان فارسی"، "چکیده فارسی"، "کلیدواژگان فارسی"، "مقدمه"، "روش‌شناسی پژوهش"، "یافته‌های پژوهش"، "بحث و نتیجه گیری"، "فهرست منابع" تدوین شود.

 • متن فارسی با فونت B Lotus سایز 12 و فاصله خطوط 1  و حداکثر 7500 واژه و بیشتر از 16 صفحه نباشد؛  متن انگلیسی  با فونت Times New Roman سایز 10 و فاصله خطوط 1.15 نوشته شود.
 • متن تایپ شده کامل و نهایی مقاله و چکیده‌های آن، به صورت فایل با ساختار Word از طریق سایت فصلنامه اندیشه های نوین تربیتیhttp: //journal.alzahra.ac.ir/ فرستاده شود.
 • عنوان کوتاه و متناسب با محتوا
 • چکیده فارسی در 150 تا 200 واژه در یک پاراگراف بدون تیتر شامل: هدف، روش پژوهش (طرح پژوهش، جامعه، نمونه و ابزار) یافته‌ها و نتیجه‌گیری نهایی/ و پیشنهادها تهیه و تنظیم شود.
 • کلیدواژه‌ها حداکثر 5 واژه و مرتبط با موضوع مقاله به ترتیب حروف الفبا نوشته شده باشد.
 • مقدمه شامل بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش (با استناد به پژوهشگران بر اساس شیوۀ APA)، اهداف، پرسش‌ها یا فرضیه (های) پژوهش.
 • روش‌شناسی پژوهش شامل جامعه آماری، نمونه، روش نمونه‌گیری و روش اجرای پژوهش (طرح پژوهش، جامعه آماری، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری و شرح کامل ابزارهای اندازه‌گیری و ویژگی‌های روانسنجی آنها)
 • یافته‌های پژوهش شامل نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها (حداکثر 5 جدول) و نمودار‌ها با پیروی از راهنمای عمومی ‌APA.
 • بحث و نتیجه‌گیری تبیین یافته‌ها بر اساس مبانی نظری پژوهش و مقایسه با پژوهش‌های قبلی، جمع بندی از تفسیر یافته‌ها، نقد و تحلیل و بیان محدودیت‌ها و پیشنهاد‌ها.
 • پانوشت‌ها شامل توضیحات و معادل انگلیسی اصطلاحات و نام نویسندگانی که در متن آمده است، پایین هر صفحه با شماره‌های مجزا برای هر صفحه بیاید (شماره‌گذاری به صورت اتوماتیک صورت گرفته و شروع هر صفحه با عدد 1 باشد).
 • فهرست منابع مقاله تماما به زبان انگلیسی تدوین شود، ارجاع‌دهی به مقالات فارسی از طریق صفحه انگلیسی آن مقاله صورت گیرد (از ترجمه کردن عنوان مقاله، نام نشریه و ... اینگونه مقالات بپرهیزید و مشخصات مقاله یا کتاب را همان گونه که در صفحه انگلیسی نشریه یا پشت جلد کتاب آمده، بنویسید. ) و در انتها عبارت (Text in Persian ) درج شود. مانند نمونه زیر:

Ranjbar, M., Sadeghi, A. (2021). The Effect of Strengths-Based School Counseling Model on Career Development and Academic Well-Being of Students. The Journal of New Thoughts on Education, 17(2), 7-28. (Text in Persian)

 •  فهرست منابع براساس ضوابط نگارشیAPA و ترجیحا با استفاده از نرم‌افزارهای ارجاع‌دهی (EndNote, ZOTERO, Mendeley, etc) تدوین شود:

الف) کتاب: نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار، عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ و ناشر.

ب) کتاب(ترجمه)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشارمتن اصلی. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم (مترجمان) سال ترجمه، محل چاپ، ناشر.

پ) مقاله: نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره و دوره(سال) شمارةصفحه.

ج) پایان‌نامه-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال. عنوان پایان‌نامه به صورت ایتالیک، نام دانشگاه.

د) پایگاه‌های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود.

 

پذیرش نهایی مقاله منوط به ارسال چکیده بلند انگلیسی مطابق دستورالعمل ارائه شده است، ارائه گواهی ویرایش شرکت کانون ویرایش ایرانیان برای پذیرش نهایی مقالات الزامی است.  (چکیده کوتاه انگلیسی و واژگان کلیدی انگلیسی در فایل چکیده بلند انگلیسی ثبت و توسط کانون ویرایش می‌شود.)

 عنوان انگلیسی، چکیده کوتاه انگلیسی، واژگان کلیدی انگلیسی مندرج در چکیده بلند انگلیسی ویرایش شده توسط شرکت کانون ویرایش ایرانیان در اخرین مرحله(پس از تایید داوران) در سامانه ثبت خواهد شد.

 افیلیشن فارسی و انگلیسی نویسندگان هم در فایل مشخصات نویسندگان و هم در سامانه نشریه به درستی درج شود، پس از پذیرش مقاله امکان ویرایش آن به هیچ عنوان وجود ندارد.

 اطلاعات علمی مندرج در سامانه نشریه (عنوان فارسی، چکیده فارسی، کلیدواژگان فارسی و ...) پس از هر بار بازنگری مطابق با آخرین نسخه مقاله ویرایش شود.

 

 • موضوع نشریه: اندیشه‌های نوین تربیتی
 • بر اساس آئین‌نامه نشریات علمی‌کشور، مقالات پژوهشی اولویت دارند و دیگر مقالات تألیفی (مانند مقالاتی که به تبیین مبانی عملی و نظری علوم تربیتی می‌پردازد) طبق ضوابط آئین‌نامه مذکور بررسی خواهد شد.
 • مشابه مقاله ارسالی قبلاً نباید در نشریه دیگری یا حتی به یک زبان خارجی چاپ شده باشد و به طور هم‌‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد. 
 • هزینه پردازش مقاله از سامانه نشریه به صورت انلاین پرداخت میشود. هزینه پردازش مقاله 3000000 ریال (معادل سیصد هزار تومان) است که در دو مرحله بررسی اولیه 1500000 ریال (معادل صد و پنجاه هزار تومان) و هزینه نهایی 1500000 ریال (معادل صد و پنجاه هزار تومان) در نظر گرفته شده است.
 • نشریه در ویرایش، اصلاح و هماهنگ‌سازی اصطلاحات علمی‌مقاله، به گونه‌ای که مفاهیم آن تغییر نیابد آزاد است.
 • هیئت تحریریه نشریه در رد یا قبول مقالات دریافت شده آزاد است.
 • ترتیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر هیأت تحریریه نشریه خواهد بود.
 • براساس سیاست نشریه یکی از نویسندگان مقاله باید عضو هئیت علمی دانشگاه باشد.
 • مقالات دریافت شده بازگردانده نخواهد شد.
 • عنوان مقاله، جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند تحولات علمی و  پیشینه پژوهشی مرتبط  باشد.
 • محتوای مقاله کاملاً برگرفته از تمام منابعی باشد که در فهرست منابع مقاله آمده است. در فهرست نیز فقط  منابعی که مستقیم مطالعه شده و مطالب مقاله از آنها آمده، آورده شود.
 • مسئولیت درستی یافته‌های علمی ‌مقاله و داده‌های آن به عهده نویسنده (نویسندگان) است. 
 • در زمان ارسال مقاله نویسنده مسول موظف است نتیجه مشابهت‌یابی مقاله از طریق پایگاه سمیم نور را در قالب "فایل تکمیلی/اضافی" ارسال نماید.
 • ثبت مشخصات و افیلیشن (فارسی و انگلیسی) کامل همه نویسندگان (نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی‌نویسنده (نویسندگان) مرتبة علمی دانشگاهی آن‌ها،  شمارة تماس، E-mail نویسنده (نویسندگان)) در سایت نشریه و همچنین در فایل مشخصات نویسندگان الزامی است، مشخص نمودن نویسنده مسئول مقاله در فایل مشخصات نویسندگان و سایت نشریه الزامی‌ است. مشخصات شناسنامه‌ای مقاله پس از پذیرش تغییر نخواهد کرد.
 • ثبت کد ارکید (ORCID) برای همه نویسندگان یا حداقل نویسنده مسئول الزامی است.
 • تکمیل دو فرم تعهد اخلاقی و تعارض منافع در مرحله ارسال  اولیه مقاله ضروری است.