راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش مقاله‌ها

 نویسندگان محترم با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه، خواهشمند است در قسمت ارسال  مقاله، فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان و  یا حد اقل برای نویسنده اصلی تکمیل و سپس مقاله خود را  ارسال نمایید. برای ثبت نام و دریافت کد (ORCID)  اینجا را کلیک نمایید.

 

 نویسندگان مقاله هنگام ثبت مقاله در سامانه ملزم به تکمیل تعهد نامه و فرم تعارض منافع هستند.

 

محققان با رعایت سلامت و اصالت کامل نویسندگی در چهارچوب‌ های اخلاق حرفه ای زیر، مقالات علمی - پژوهشی خود را تدوین و ارائه ‌نمایند:

 1. عنوان مقاله جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند تحولات علمی، پیشینه تحقیق و مطالعه باشد.
 2. محتوای مقاله کاملاً برگرفته از کلیه منابعی است که در قسمت منابع و ماخذ مقاله به آن اشاره شده است، می باشد؛ لذا مطالب منتخب را به گونه ای که یکایک آن منابع را مشاهده و مطالعه کرده اید، در بخش منابع و ماخذ وارد نمایید.
 3. فرآیند تحقیق مطالب کاملاً منطبق با رویه هایی است که در مقاله ذکر شده باشد.
 4. صحت داده های تخصصی بر پایه فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.
 5. نتیجه گیری و منابع کاملاً مختص این مقاله است و بر مبنای اصول حاکم بر این فصل ‌نامه تهیه شده باشد.
 6. مشابه این مقاله قبلاً نباید در نشریه دیگری یا حتی به یک زبان خارجی چاپ شده باشد و به طور هم ‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد.
 7. نگارش فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی:همه نویسندگان ملزم هستند هنگام ارسال مقاله، فهرست منابع فارسی را هم به زبان فارسی و هم برگردان آن را به انگلیسی، همراه با منابع انگلیسی، به ترتیب الفبایی مقاله درج نمایند.
 • موضوع نشریه: اندیشه های نوین تربیتی
 • مقاله‌ها تایپ شده و در حداکثر 16 صفحه و 5000 - 6000واژه باشد.
 • عنوان کوتاه و متناسب با محتوا
 • آوردن نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی‌نویسنده (نویسندگان) مرتبة علمی دانشگاهی آن‌ها، نشانی پستی محل کار، شمارة تماس، E-mail نویسنده (نویسندگان) و مشخص نمودن نویسنده مسئول مقاله الزامی‌است.
 • چکیدة فارسی و انگلیسی منطبق با هم در 150 تا 200 واژه در یک پاراگراف بدون تیتربندی و بولد نشده شامل هدف، روش پژوهش(طرح پژوهش، جامعه، نمونه و ابزار) یافته‌ها و نتیجه گیری نهایی/ پیشنهاد تهیه و تنظیم شود.
 • کلیدواژه ها حداکثر 5 واژه و مرتبط با موضوع مقاله باشد.
 • متن تایپ شدة کامل و نهایی مقاله و چکیده‌های آن، به صورت فایل با ساختار Word2010 از طریق سایت فصل‌نامه اندیشه های نوین تربیتیhttp: //journal.alzahra.ac.ir/ فرستاده شود.
 • مقدمه شامل بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش(با استناد به پژوهشگران بر اساس شیوۀ APA)، اهداف، پرسش‌ها یافرضیه (های)پژوهش.
 • روش شامل جامعة آماری، نمونه، روش نمونه گیری و روش اجرایی پژوهش (نوع طرح پژوهش، توضیحات جامعه آماری، تعداد نمونه و دلیل روش نمونه گیری و شرح کامل ابزار اندازه گیری"روایی و پایایی")
 • یافته‌ها شامل نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها (حداکثر 5 جدول) و نمودار‌ها با پیروی از راهنمای عمومی‌APA.
 • بحث و نتیجه‌گیری تبیین یافته‌ها بر اساس مبانی نظری پژوهش و مقایسه با پژوهش های قبلی، جمع بندی از تفسیر یافته ها، انتقاد و بیان محدودیت‌ها و پیشنهاد‌ها.
 • نگارش فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی:همه نویسندگان ملزم هستند هنگام ارسال مقاله، فهرست منابع فارسی را هم به زبان فارسی و هم برگردان آن را به انگلیسی، همراه با منابع انگلیسی، به ترتیب الفبایی مقاله درج نمایند.
 • پانوشت‌ها شامل توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مؤلفانی که در متن نام آن‌ها به کار برده شده پایین هر صفحه با شماره‌های مجزا برای هر صفحه.
 • منابع خارجی که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده است در فهرست منابع، بر اساس ضوابط نگارشی  APA ارائه شوند:

الف- کتاب: نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار، عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ و ناشر.

ب- مقاله: نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره و دوره(سال) شمارةصفحه.

 • منابع فارسی به شرح زیر تنظیم شوند:

کتاب(تألیف)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ، ناشر.

کتاب(ترجمه)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشارمتن اصلی. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم (مترجمان) سال ترجمه، محل چاپ، ناشر.

مقاله-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره و دوره(سال) شمارةصفحه.

پایان‌نامه-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال. عنوان پایان‌نامه به صورت ایتالیک، نام دانشگاه.

پایگاه‌های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود.

 • مقاله‌های رسیده نباید پیش‌تر در مجله‌های داخل یا خارج کشور چاپ شده باشد.
 • بر اساس آئین‌نامة مجله‌های علمی‌کشور، مقالات پژوهشی اولویت دارند و دیگر مقالات تألیفی (مانند مقالاتی که به تبیین مبانی عملی و نظری علوم تربیتی می‌پردازد) طبق ضوابط آئین‌نامة مذکور بررسی خواهد شد.
 • مسئولیت درستی علمی ‌مقاله و داده‌های آن به عهدة نویسنده (نویسندگان) خواهد بود.

ملاحظات

 • هیئت تحریریة مجله در رد یا قبول مقالات دریافت شده آزاد است.
 • مجله در ویرایش، اصلاح و هماهنگ سازی اصطلاحات علمی‌مقاله، به گونه‌ای که مفاهیم آن تغییر نیابد آزاد است.
 • مقالات دریافت شده باز گردانده نخواهد شد.
 • ترتیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر هیأت تحریریة مجله خواهد بود.
 • هزینه چاپ مقاله از سامانه مجله به صورت انلاین پرداخت شود. هزینه چاپ مقاله 3000000می باشد که در دو مرحله بررسی اولیه 1500000و هزینه نهایی قبل از چاپ 1500000 در نظر گرفته شده است.