راهنمای نویسندگان

 قبل از ارسال مقاله خود نکات زیر را مطالعه فرمایید.

 • موضوع نشریه: اندیشه‌های نوین تربیتی
 • بر اساس آئین‌نامه نشریات علمی‌کشور، مقالات پژوهشی اولویت دارند و دیگر مقالات تألیفی (مانند مقالاتی که به تبیین مبانی عملی و نظری علوم تربیتی می‌پردازد) طبق ضوابط آئین‌نامه مذکور بررسی خواهد شد.
 • مشابه مقاله ارسالی قبلاً نباید در نشریه دیگری یا حتی به یک زبان خارجی چاپ شده باشد و به طور هم‌‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد. 
 • هزینه پردازش مقاله از سامانه نشریه به صورت انلاین پرداخت میشود. هزینه پردازش مقاله 3000000 ریال (معادل سیصد هزار تومان) است که در دو مرحله بررسی اولیه 1500000 ریال (معادل صد و پنجاه هزار تومان) و هزینه نهایی 1500000 ریال (معادل صد و پنجاه هزار تومان) در نظر گرفته شده است.
 • نشریه در ویرایش، اصلاح و هماهنگ‌سازی اصطلاحات علمی‌مقاله، به گونه‌ای که مفاهیم آن تغییر نیابد آزاد است.
 • هیئت تحریریه نشریه در رد یا قبول مقالات دریافت شده آزاد است.
 • ترتیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر هیأت تحریریه نشریه خواهد بود.
 • براساس سیاست نشریه یکی از نویسندگان مقاله باید عضو هئیت علمی دانشگاه باشد.
 • مقالات دریافت شده بازگردانده نخواهد شد.
 • مشخصات شناسنامه‌ای مقاله و نویسندگان پس از پذیرش مقاله به هیچ عنوان قابل ویرایش نمی‌باشد.
 • مسئولیت درستی یافته‌های علمی ‌مقاله و داده‌های آن به عهده نویسنده (نویسندگان) است. 

نویسندگان موظف هستند در زمان ارسال مقاله خود فایل‌های زیر را براساس شرایط نوشته شده تدوین و از طریق سامانه نشریه (مطابق راهنمای ارائه شده)  ارسال نمایند:

فایل شماره یک: فایل اصل مقاله

نویسنده/ نویسندگان با رعایت سلامت و اصالت کامل نویسندگی در چهارچوب‌‌های زیر، مقالات علمی- پژوهشی خود را تدوین و ارائه ‌نمایند:

فایل اصل مقاله مطابق با بخش‌های زیر تنظیم و ارسال شود:

فایل اصل مقاله به ترتیب در بخش‌های "عنوان فارسی"، "چکیده فارسی"، "کلیدواژگان فارسی"، "مقدمه"، "روش‌شناسی پژوهش"، "یافته‌های پژوهش"، "بحث و نتیجه گیری"، "فهرست منابع" تدوین شود.

 • متن فارسی با فونت B Lotus سایز 12 و فاصله خطوط 1  و حداکثر 7500 واژه و بیشتر از 16 صفحه نباشد (حاشیه صفحات 2)؛  متن انگلیسی  با فونت Times New Roman سایز 10 و فاصله خطوط 1.15 نوشته شود. متن تایپ شده کامل و نهایی مقاله و چکیده‌های آن، به صورت فایل با ساختار Word از طریق سایت فصلنامه اندیشه های نوین تربیتیhttp: //journal.alzahra.ac.ir/ فرستاده شود.
 • عنوان کوتاه و متناسب با محتوا. عنوان مقاله، جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند تحولات علمی و  پیشینه پژوهشی مرتبط  باشد.
 • چکیده فارسی در 150 تا 200 واژه در یک پاراگراف بدون تیتر شامل: هدف، روش پژوهش (طرح پژوهش، جامعه، نمونه و ابزار) یافته‌ها و نتیجه‌گیری نهایی/ و پیشنهادها تهیه و تنظیم شود.
 • کلیدواژه‌ها حداکثر 5 واژه و مرتبط با موضوع مقاله به ترتیب حروف الفبا نوشته شده باشد.
 • مقدمه شامل بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش (با استناد به پژوهشگران بر اساس شیوۀ APA)، اهداف، پرسش‌ها یا فرضیه (های) پژوهش.
 • روش‌شناسی پژوهش شامل جامعه آماری، نمونه، روش نمونه‌گیری و روش اجرای پژوهش (طرح پژوهش، جامعه آماری، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری و شرح کامل ابزارهای اندازه‌گیری و ویژگی‌های روانسنجی آنها)
 • یافته‌های پژوهش شامل نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها (حداکثر 5 جدول) و نمودار‌ها با پیروی از راهنمای عمومی ‌APA.
 • بحث و نتیجه‌گیری تبیین یافته‌ها بر اساس مبانی نظری پژوهش و مقایسه با پژوهش‌های قبلی، جمع بندی از تفسیر یافته‌ها، نقد و تحلیل و بیان محدودیت‌ها و پیشنهاد‌ها.

**پانوشت‌ها شامل توضیحات و معادل انگلیسی اصطلاحات و نام نویسندگانی که در متن آمده است، پایین هر صفحه با شماره‌های مجزا برای هر صفحه بیاید (شماره‌گذاری به صورت اتوماتیک صورت گرفته و شروع هر صفحه با عدد 1 باشد).

 • فهرست منابع مقاله تماما به زبان انگلیسی تدوین شود، محتوای مقاله کاملاً برگرفته از تمام منابعی باشد که در فهرست منابع مقاله آمده است. در فهرست نیز فقط  منابعی که مستقیم مطالعه شده و مطالب مقاله از آنها آمده، آورده شود.

در ارجاع دهی درون متنی نام نویسندگان به فارسی نوشته شده و برای نویسندگان خارجی در اولین ارجاع نام نویسنده به انگلیسی زیرنویس شود. شماره صفحه ای که متن از آن اقتباس شده است هم در ارجاع درون متنی باید به صورت زیر درج شود:

(رنجبر و همکاران، 21:2021)

ارجاع‌دهی به مقالات فارسی در فهرست منابع  از طریق صفحه انگلیسی آن مقاله صورت گیرد (از ترجمه کردن عنوان مقاله، نام نشریه و ... اینگونه مقالات بپرهیزید و مشخصات مقاله یا کتاب را همان گونه که در صفحه انگلیسی نشریه یا پشت جلد کتاب آمده، بنویسید. ) و در انتها عبارت (Text in Persian ) درج شود. مانند نمونه زیر:

Ranjbar, M., Sadeghi, A. (2021). The Effect of Strengths-Based School Counseling Model on Career Development and Academic Well-Being of Students. The Journal of New Thoughts on Education, 17(2), 7-28. (Text in Persian)

 فهرست منابع براساس ضوابط نگارشیAPA و ترجیحا با استفاده از نرم‌افزارهای ارجاع‌دهی (EndNote, ZOTERO, Mendeley, etc) تدوین شود:

الف) کتاب: نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار، عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ و ناشر.

ب) کتاب(ترجمه)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشارمتن اصلی. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم (مترجمان) سال ترجمه، محل چاپ، ناشر.

پ) مقاله: نام خانوادگی، حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره و دوره(سال) شمارةصفحه.

ج) پایان‌نامه-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال. عنوان پایان‌نامه به صورت ایتالیک، نام دانشگاه.

د) پایگاه‌های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود.


فایل شماره دو: مشخصات نویسندگان

دانلود فایل "مشخصات نویسندگان"

کلیه مشخصات نویسندگان اعم از نام و نام خانوادگی (به فارسی و انگلیسی)، کد ارکید (برای تمامی نویسندگان)، پست الکترونیکی، شماره تماس (تلفن همراه)، وابستگی سازمانی (به فارسی و انگلیسی) برای تمامی نویسندگان در این فایل ثبت خواهد شد. اطلاعات ثبت شده در این فایل با اطلاعات ثبت شده در سامانه نشریه مطابقت داشته باشد.

** منظور از وابستگی سازمان، افیلیشن دانشگاهی نویسندگان است. لازم است نویسندگان وابستگی سازمانی خود را به فارسی و انگلیسی در این فایل ثبت نمایند. 

** مشخصات تمام نویسندگان باید در سامانه نشریه ثبت شود.


فایل شماره سه: گزارش مشابهت یابی از پایگاه سمیم نور

نویسندگان موظف هستند گزارش مشابهت یابی مقاله خود را از پایگاه سمیم نور دریافت و به عنوان "فایل تکمیلی/اضافی" ارسال نمایند.


فایل شماره چهار و پنج: فرم تعهد اخلاقی و تعارض منافع

نویسندگان موظف هستند دو فرم تعهد اخلاقی و تعارض منافع موجود در سایت نشریه را تکمیل و ارسال نمایند.


فایل شماره شش و هفت: چکیده بلند انگلیسی و گواهی ویرایش شرکت کانون ویرایش ایرانیان

پس از تایید مقاله ارسالی توسط داوران، مقاله برای دریافت چکیده بلند انگلیسی به نویسنده ارجاع داده خواهد شد. (به نمودار فرایند پذیرش مقاله مراجعه شود).

پذیرش نهایی مقاله منوط به ارسال چکیده بلند انگلیسی مطابق دستورالعمل ارائه شده است، پس از تدوین چکیده لازم است آن را برای ویرایش به ایمیل شرکت کانون ویرایش ایرانیان ارسال و پس از ویرایش همراه با گواهی شرکت ارسال نمایید.

ارائه گواهی ویرایش شرکت کانون ویرایش ایرانیان برای پذیرش نهایی مقالات الزامی است.  (چکیده کوتاه انگلیسی و واژگان کلیدی انگلیسی در فایل چکیده بلند انگلیسی ثبت و توسط کانون ویرایش می‌شود.)

 عنوان انگلیسی، چکیده کوتاه انگلیسی، واژگان کلیدی انگلیسی مندرج در چکیده بلند انگلیسی ویرایش شده توسط شرکت کانون ویرایش ایرانیان در اخرین مرحله(پس از تایید داوران) در سامانه ثبت خواهد شد.