راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله به نکته های زیر  توجه فرمایید.

 • بر اساس آئین‌نامه نشریات علمی‌کشور، مقاله های پژوهشی بر سایر مقاله ها اولویت دارند و دیگر مقاله های تألیفی (مانند مقاله هایی که به تبیین مبانی عملی و نظری علوم تربیتی می‌پردازد) طبق ضوابط آئین‌نامه مذکور بررسی خواهد شد.
 • مقاله‌های ارسالی باید در زمینه­ تخصصی (علوم تربیتی و روان شناسی تربیتی) نشریه و دارای جنبه آموزشی  پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
 • نوع مقاله ها : پژوهشی، مروری نظام مند، مطالعه موردی
 • بررسی مقاله در بخش‌های مختلف نشریه به معنای پذیرش و یا انتشار مقاله نیست.  نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.با توجه به اینکه برخی مقاله ها در بررسی نخستین به وسیله سردبیر قبل از ورود به مرحله داوری رد می شوند الزامی به صفحه آرایی مقاله نیست ؛ اما رعایت سرعنوان ها و ساختار محتوایی لازم است.
 •  مقاله ارسالی نباید در نشریه یا  به زبان دیگری چاپ شده باشد و به طور هم‌‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در حوزه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم‌زمان برای سایر نشریه­ ها ارسال نشده باشد. مقاله های ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.
 • مقاله‌های ترجمه شده از زبان­های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.
 •  مقاله‌های علمی- مروری از نویسندگان مجرب در زمینه­ های تخصصی در صورتی پذیرش می‌شود که به منابع معتنابهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد. ضرورت دارد این دسته از مقاله ها با یک مرور نظام مند، فراتر از گرداوری صرف ، به تحلیل موضوع پرداخته تا یافته نوینی را عرضه کنند.
 • ذکر دست کم دو  منبع مرتبط، از مقاله های دو سال اخیر چاپ شده در فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی و چهار مقاله از مقاله های چاپ شده در مجله های معتبر داخلی و خارجی سه سال اخیر ضروری است.
 •  اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از بایگانی مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 • از هر نویسنده در هر سال، تنها دو مقاله بررسی و در صورت تایید، چاپ خواهد شد، با رعایت ضوابط نشریه، اگر حتی یکی از نویسندگان مقاله، مقاله‌ای در دست چاپ و یا بررسی در این نشریه داشته باشد، از دریافت مقاله جدید معذوریم یا نوبت چاپ آن به سال بعد با رعایت همین مقررات انتقال خواهد یافت. . همچنین برای ارسال مقاله جهت داوری، لازم است حداقل هشت ماه از تاریخ انتشار آخرین مقاله نویسنده در نشریه گذشته باشد.
 • هزینه هر مقاله از سامانه نشریه به صورت برخط پرداخت می شود. هزینه هر مقاله 8000000 ریال (معادل هشتصد هزار تومان) است که در دو مرحله هزینه اولیه 2500000 ریال (معادل دویست و پنجاه هزار تومان) و هزینه نهایی 5500000 ریال (معادل پانصد و پنجاه هزار تومان) در نظر گرفته شده است.
 • نشریه در ویرایش، اصلاح ، استفاده از منابع معتبر و جدید و هماهنگ‌سازی اصطلاحات علمی‌مقاله، به گونه‌ای که مفاهیم آن تغییر نیابد آزاد است.
 • ترتیب تنظیم مقاله های تأیید شده برای چاپ در هر شماره بنا به نظر سردبیر یا هیأت تحریریه نشریه خواهد بود.
 • براساس سیاست نشریه یکی از نویسندگان مقاله باید عضو هئیت علمی یکی از دانشگاه های کشور باشند.
 •  زبان رسمی نشریه، فارسی و همراه با چکیده انگلیسی گسترده یا مبسوط است.
 • مشخصات شناسنامه‌ای مقاله و نویسندگان، وابستگی سازمانی، نویسنده مسئول و سایر اطلاعات پس از پذیرش مقاله به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.
 • مسئولیت ثبت صحیح مشخصات نویسندگان (وابستگی سازمانی به صورت گروه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور) و رایانامه ( ایمیل) به عهده نویسندگان مقاله است همچنین در تارنما (سایت) نشریه نیز باید به درستی  نوشته شود. این مشخصات به هیچ عنوان قابلیت ویرایش پس از داوری، پذیرش و انتشار نخواهد داشت. مسئولیت ثبت نادرست اطلاعات نویسندگان به عهده نویسنده مسئول خواهد بود و مجله مسئولیتی در قبال نشر ناقص یا نادرست مشخصات نویسندگان نخواهد داشت.
 • مسئولیت درستی یافته‌های علمی ‌مقاله و داده‌های آن به عهده نویسنده (نویسندگان) است مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نخواهد بود.
 •  مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود. در مقاله های برگرفته از پایان نامه ها، رساله ها و طرح های پژوهشی باید در پاورقی صفحه نخست مقاله به این موضوع اشاره شود

از بهار 1403 ارسال مقاله بر اساس چهارچوب جدید فصلنامه است لذا  نویسندگان موظف هستند در زمان ارسال مقاله خود فایل‌های زیر را براساس شرایط نوشته شده تدوین و از طریق سامانه نشریه (مطابق راهنمای ارائه شده) ارسال نمایند:


فایل شماره یک: فایل اصل مقاله

فایل اصل مقاله مطابق با بخش‌های زیر تنظیم و ارسال شود:

فایل اصل مقاله به ترتیب در بخش‌های "عنوان فارسی"، "چکیده فارسی"، "کلیدواژگان فارسی"، "مقدمه"، "روش‌ پژوهش"، "یافته‌های پژوهش"، "  نتیجه گیری و بحث"، "فهرست منابعتدوین شود.

متن فارسی با فونت B Lotus اندازه 12 و فاصله خطوط 1 و حداکثر 7500 واژه و بیشتر از 16 صفحه نباشد (حاشیه صفحات 2)؛ متن انگلیسی با فونت Times New Roman اندازه 10 و فاصله خطوط 1.15 نوشته شود. متن تایپ شده کامل و نهایی مقاله و چکیده‌های آن، به صورت فایل با ساختار  Word  از طریق سایت فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی http: //journal.alzahra.ac.ir/ فرستاده شود.

عنوان: کوتاه و متناسب با محتوا، جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند تحولات علمی و پیشینه پژوهشی مرتبط باشد. عنوان مقاله بیشتر از 12 واژه نباشد.

چکیده فارسی: در 150 تا 200 واژه در یک پاراگراف بدون تیتر شامل: هدف، روش پژوهش (طرح پژوهش، جامعه، نمونه و ابزار) یافته‌ها و نتیجه‌گیری نهایی/ و پیشنهادها تهیه و تنظیم شود.

کلیدواژه‌ها: حداکثر 5 واژه و مرتبط با موضوع مقاله به ترتیب حروف الفبا نوشته شده باشد.

مقدمه: شامل بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهشی با استناد به یافته های پژوهشگران بر اساس شیوۀ ( APA ) هدف ها، پرسش‌ها یا فرضیه (های) پژوهش است.

روش‌ پژوهش: شامل جامعه آماری، نمونه، روش نمونه‌گیری و روش اجرای پژوهش (طرح پژوهش، جامعه آماری، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری و شرح کامل ابزارهای اندازه‌گیری و ویژگی‌های روانسنجی آنها) است.

یافته‌های پژوهش: شامل نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها (حداکثر 5 جدول) و نمودار‌ها با پیروی از راهنمای عمومی  ‌APAاست.

 • جدولها و نمودارها در متن و بر اساس فرمت APA بدون خط عمود ذکر شوند.

نتیجه‌گیری و بحث: تبیین نتایج و یافته‌ها بر اساس مبانی نظری پژوهش و مقایسه با پژوهش‌های قبلی، جمع بندی از تفسیر یافته‌ها، نقد و تحلیل و بیان محدودیت‌ها و پیشنهاد‌ها. نتایج و بحث باید توام ارائه گردد. نتایج مقاله با استناد به منابع علمی مستند و مرتبط با موضوع مقاله، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و نتایج جدید علمی و نوآوری در پژوهش به دقت و با دلایل روشن ارائه گردند. نتایج عددی یک موضوع، تنها به یک صورت (شکل یا جدول) ارائه شوند.

 • پانوشت‌ها شامل توضیح‌ها و برابرنهاده‌های انگلیسی واژگانی  که در متن آمده است، پایین هر صفحه با شماره‌های مجزا برای هر صفحه بیاید (شماره‌گذاری به صورت خودکار(اتوماتیک) صورت گرفته و شروع هر صفحه با عدد 1 باشد.

 تعارض منافع و سپاسگزاری: در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می­ شود، از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی یا انجام پژوهش همکاری نموده‌اند یا در تأمین بودجه، امکانات و لوازم پژوهش نقش مؤثری داشته‌اند، سپاسگزاری گردد.تعارض منافع نیز در یک جمله بیان شود.

فهرست منابع: محتوای مقاله کاملاً برگرفته از تمام منابعی باشد که در فهرست منابع مقاله آمده است.در منابع استفاده شده علاوه برمقاله ‌های گذشته دور، ضرورت دارد مقاله‌های 5 سال اخیر هم استفاده شود.ذکر حداقل دو  منبع مرتبط، از مقاله‌های دو سال اخیر چاپ شده فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی ضروری است.

در فهرست نیز فقط منابعی که مستقیم مطالعه شده و مطالب مقاله از آنها آمده، آورده شود. کل منابع به صورت انگلیسی نوشته شود و لازم است نویسندگان از نرم افزار EndNote و ویرایش هفتم APA استفاده نمایند. ارجاع‌دهی به مقاله‌های فارسی در فهرست منابع از طریق صفحه انگلیسی آن مقاله صورت گیرد (از ترجمه کردن عنوان مقاله، نام نشریه و ... اینگونه مقاله‌ها بپرهیزید و مشخصات مقاله یا کتاب را همان گونه که در صفحه انگلیسی نشریه یا پشت جلد کتاب آمده، بنویسید. ) و در انتها عبارت (Text in Persian )  درج شود. لازم است برای تمام مقاله‌ها شناسه Doi ثبت شود.

 • استنادهای درون متنیدرج شماره صفحه برای تمام استنادهای مستقیم درون متنی الزامی است.

کتاب با یک نویسنده(منصورفر، 1397، ص. 15)

دو نویسندهدر صورتی که مقاله یا کتاب دارای دو نویسنده باشد، نام خانوادگی هر دو نویسنده در متن آورده ‌شود: (زارع و شریفی، 1396، ص. 17)

سه نویسنده و بیشترزمانی که مقاله یا کتاب دارای سه و بیش از سه نویسنده باشد در همان مرتبه نخست، در متن نام نویسنده اول به همراه عبارت "و همکاران" آورده می‌شود:  (زارع و همکاران، 1396،  ص. 54)

کتاب ترجمه شدهزمانی که درون متن به کتاب ترجمه شده ارجاع می‌شود بایستی نام نویسنده سپس تاریخ چاپ اصلی به میلادی و بعد تاریخ ترجمه به شمسی بیاید. نام مترجم در استناد درون متنی آورده نمی‌شود: (برنان و تارلا، 2000/1390)

برنان و تارلا (2000/1390) تاکید نموده‌اند که: ...

(کرسول، 2015/1399، ص. 15)

صفحه‌دهی (درج شماره صفحه): برای تمام استنادهای درون متنی شماره صفحه درج شود. به جای استفاده از دو نقطه ":" از "ص" و "صص" استفاده می‌شود:  (سجادی، 1399، ص. 25) ; (سجادی، 1399، صص. 26-25)

آیات قرآندر متن علمی مقاله‌های علمی به قرآن و سایر کتاب‌های آسمانی هم استناد داده می‌شود. البته نیازی به ذکر منبع قرآن و سایر کتب آسمانی در بخش منابع نیست و تنها همین که در متن مقاله نام سوره و شماره آیه آورده شود، کافی است:  (توبه،12)

 • نمونه فهرست نویسی: کل فهرست منابع باید انگلیسی و با نرم افزار EndNote نوشته شود، ارجاع کلیه مقاله‌های فارسی از صفحه انگلیسی نشریه دریافت و نوشته شود، در انتهای ارجاع عبارت Text in Persian درج شود

نمونه استناد به کتاب: عنوان کتاب ایتالیک باشد.

Shafaei, R; Salehi, K (2017). Entertainment and game in education: Principles, theories and strategies of implementation. Soutodeh Pub. (Text in Persian).

Gee, J. P. (2015). An introduction to discourse analysis: Theory and method (2nd ed.). Psychology Press.

نمونه استناد به کتاب ترجمه شدهعنوان کتاب ایتالیک باشد.

Brennan, J; Shah, T (2000). Managing quality in higher education: an international perspective on institutional assessment and change. (K. Salehi; H. Zein Abadi; K. Parand, Translators). University Publication Center. (2000) (Text in Persian)

نمونه استناد به کتاب تالیفی با بیش از دو نویسندهعنوان کتاب ایتالیک باشد.

Sarmad, Z; Bazargan, A; & Hejazi, A. (2008). Research methods in behavioral sciences. 15th ed. Ageh Pub. (Text in Persian)

Juffermans, K., Asfaha, Y. M., & Abdelhay, A. K. (2014). African literacies: Ideologies, scripts, education. Cambridge Scholars Publishing.

نمونه مقاله با یک نویسندهعنوان نشریه ایتالیک باشد؛ شناسه دیجیتال (doi) برای تمام مقاله‌ها درج شود.

Farazi, F. (2022). Predicting Academic Avoidance Based on the Meaning of Education, Academic Self-Efficacy and Academic Stressors. The Journal of New Thoughts on Education, 18(1), 33-46. doi: 10.22051/jontoe.2021.32463.3111 (Text in Persian)

نمونه مقاله با دو نویسنده: عنوان نشریه ایتالیک باشد؛ شناسه دیجیتال (doi) برای تمام مقاله‌ها درج شود.

Abedi Ghadi, A., & Salehi, K. (2022). School for Children: A Phenomenological Study. The Journal of New Thoughts on Education, 18(2), 53-85. doi: 10.22051/jontoe.2021.27899.2811 (Text in Persian)

نمونه مقاله با بیش از دو نویسنده: عنوان نشریه ایتالیک باشد؛ شناسه دیجیتال (doi) برای تمام مقالات درج شود.

Zivari Rahman, M., Salehi, K., Khodaie, E., Moghadamzadeh, A., & Hakimzadeh, R. (2022). Pathology of Scholastic Aptitude Search in Iran (Systematic Review of Literature in the Last Three Decades). Educational Measurement and Evaluation Studies, 12(39), 7-36. doi: 10.22034/emes.2022.547411.2346 (Text in Persian)

نمونه مقاله منتشر شده در همایش: عنوان مقاله ایتالیک باشد.

Daraee, M., Salehi, K., & Fakhr, M. (2016). Comparison of social skills between students in ordinary and talented schools. In Selection & Peer-review under responsibility of the Conference Organization Committee (hal. 513-521). European: ICEEPSY (Vol. 2016, p. 7th).

نمونه پایان‌نامه و رساله منتشر نشده: لازم است عنوان رساله یا پایان‌نامه ایتالیک باشد.

Zivari Rahman, M. (1401). Preparation and standardization of the academic aptitude test of ninth grade high school students based on TPS. Ph.D thesis in the field of measurement, University of Tehran, Iran. (Text in Persian)

رساله یا پایان‌نامه در یک پایگاه داده‌ها:لازم است عنوان رساله یا پایان‌نامه ایتالیک باشد.

Pflieger, J. C. (2009). Adolescents' parent and peer relations and romantic outcomes in young adulthood (Doctoral dissertation). ProQuest Dissertations and Theses Global.

یک فصل (Chapter) منتشر شده در یک کتاب یا دایرالمعارف:

Smith, J. D., & Johnson, K. L. (2019). The history of psychology. In S. Davis & M. Johnson (Eds.), Advances in Psychology (pp. 25-42). Springer.

منابع قابل دسترس از طریق شبکه جهانی وب یا منابع الکترونیکی

 • کتاب و مجموعه مقاله‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده.عنوان کتاب. محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار. تاریخ آخرین ویرایش در صورت موجود بودن ؛ ( نوع رسانه مشخص شود (On Line, DVD,…،. ) تاریخ مشاهده ).
 • کتاب و مجموعه مقاله‌ها بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده.عنوان کتاب. (CD-ROM) . محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار.
 • پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان پایان نامه»، مقطع تحصیلی و رشته، نام دانشکده، دانشگاه، سال دفاع.( نوع رسانه (On Line،. ) تاریخ مشاهده)
 • چکیده مقاله‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده.«عنوان مقاله». ( ذکر واژه چکیده ). نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن). (نوع رسانه (On Line, ….. ) تاریخ مشاهده ).
 • مقاله کنفرانس یا سمینار: نام خانوادگی، نام نویسنده.«عنوان مقاله». عنوان سمینار یا همایش (محل و تاریخ برگزاری روز، ماه، سال). تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش: شماره صفحه (در صورت موجود بودن). ( نوع رسانه)(تاریخ مشاهده )
 • مقاله­ های قابل دسترس از طریق سایت­ ها یا صفحات خانگی: نام خانوادگی، نام نویسنده.«عنوان مقاله». نام سایت یا صفحه خانگی. تاریخ انتشار یا آخرین روزآمد شدن)( Online ..)  (تاریخ مشاهده)
 • مقاله­ مجله‌های الکترونیکی: نام خانوادگی، نام نویسنده.«عنوان مقاله». نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه. (Online ) (تاریخ مشاهده )
 • مقاله­ مجله‌های الکترونیکی بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده.«عنوان مقاله». نام مجله، ( CD-ROM ). دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن.)
 • مقاله­ های الکترونیکی مجله‌های چاپی: .نام خانوادگی، نام نویسنده.«عنوان مقاله». نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن)..( تاریخ مشاهده)
 • مقاله­ های الکترونیکی مجله‌های چاپی بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده.«عنوان مقاله». نام مجله،(ذکر واژه CD-ROM ). دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه
 • اطلاعات متعلق به شخصی خاص: نام خانوادگی، نام صاحب صفحه اصلی. (ذکر واژه صفحه اصلی Homepage..) (نوع رسانه)..(تاریخ مشاهده )
 • اطلاعات متعلق به سازمان یا نهادی خاص: عنوان سایت. ( ذکر واژه صفحه اصلی Homepage.). تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش (در صورت موجود بودن). ( نوع رسانه).. ( تاریخ مشاهده )
 • فایل صوتی: نام خانوادگی، نام صاحب فایل. «نام فایل»   (Sound File.(ذکر فرمت فایل)( Online ).. ( تاریخ مشاهده )
 • فایل تصویری: نام خانوادگی، نام صاحب فایل. «نام فایل» ([Image File. (ذکر فرمت فایل)( Online) ( تاریخ مشاهده)
 • فایل ویدئویی: «نام فایل»  (Video File). (ذکر فرمت فایل) ( Online ). ( نشانی دسترسی.) (تاریخ مشاهده)
 • پست الکترونیکی: نام خانوادگی، نام فرستنده نامه. ( نشانی الکترونیکی فرستنده ). تاریخ ارسال نامه، روز، ماه، سال. «موضوع نامه» نام و نام خانوادگی، گیرنده نامه. (نشانی الکترونیکی گیرنده ). تاریخ ارسال نامه، روز، ماه، سال.

قالب مقاله


فایل شماره دو: مشخصات نویسندگان

دانلود فایل "مشخصات نویسندگان"

کلیه مشخصات نویسندگان اعم از نام و نام خانوادگی (به فارسی و انگلیسی)، کد ارکید (برای تمامی نویسندگان)، پست الکترونیکی (در دسترس)، شماره تماس (تلفن همراه در دسترس)، وابستگی سازمانی (به فارسی و انگلیسی) برای تمامی نویسندگان در این فایل ثبت خواهد شد. اطلاعات ثبت شده در این فایل با اطلاعات ثبت شده در سامانه نشریه مطابقت داشته باشد.

** منظور از وابستگی سازمان، افیلیشن دانشگاهی نویسندگان است، لازم است نویسندگان وابستگی سازمانی خود را به فارسی و انگلیسی مطابق با هم درفایلهایی که این مورد درخواست شده است به صورت یکسان و به فرمت:" مرتبه علمی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور" که مورد تایید دانشگاه است؛ ثبت نمایند

** مشخصات تمام نویسندگان باید در سامانه نشریه ثبت شود.

** وابستگی سازمانی نویسندگان به هیچ عنوان پس از انتشار و یا پذیرش مقاله ویرایش نخواهد شد.

تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان و اعلام علت امر قابل بررسی است.


فایل شماره سه: گزارش مشابهت یابی از پایگاه سمیم نور

نویسندگان موظف هستند گزارش مشابهت یابی مقاله خود را از پایگاه سمیم نور دریافت و ارسال نمایند.

**درصد مشابهت باید زیر 20 درصد باشد.


فایل شماره چهار و پنج: فرم تعهد اخلاقی و تعارض منافع

نویسندگان موظف هستند دو فرم تعهد اخلاقی و تعارض منافع موجود در سایت نشریه را تکمیل و ارسال نمایند.

مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول آن خواهد بود. نویسنده مسئول باید تعهدنامه ارسال مقاله را از تارنمای مجله دریافت و پس از اخذ امضای تمامی نویسندگان ارسال نماید.


فایل شماره شش و هفت: چکیده بلند انگلیسی و گواهی ویرایش شرکت کانون ویرایش ایرانیان

پس از تایید مقاله ارسالی توسط داوران، مقاله برای دریافت چکیده بلند انگلیسی به نویسنده ارجاع داده خواهد شد. (به نمودار فرایند پذیرش مقاله مراجعه شود).

پس از تدوین چکیده لازم است آن را برای ویرایش به رایانامه شرکت کانون ویرایش ایرانیان ارسال و پس از ویرایش همراه با گواهی شرکت ارسال نمایید.

ارائه گواهی ویرایش شرکت کانون ویرایش ایرانیان برای پذیرش نهایی مقاله‌ها الزامی است. (چکیده کوتاه انگلیسی و واژگان کلیدی انگلیسی در فایل چکیده بلند انگلیسی ثبت و توسط کانون ویرایش می‌شود.)

 عنوان انگلیسی، چکیده کوتاه انگلیسی، واژگان کلیدی انگلیسی مندرج در چکیده بلند انگلیسی ویرایش شده توسط شرکت کانون ویرایش ایرانیان در اخرین مرحله(پس از تایید داوران) در سامانه ثبت خواهد شد.