پرسش‌های متداول

نحوه ارسال مقاله در سامانه نشریه به چه شکل است؟

پس از ورود نویسنده به صفحه شخصی خود، وارد نقش "نویسنده" و یا "ارسال و پیگیری مقاله" بشوید و تمامی مراحل ثبت شده در راهنمای ارسال مقاله را طی و مقاله خود را ثبت و ارسال نمایید

عضویت تمام نویسندگان مقاله در سامانه نشریه الزامی است؟

خیر، عضویت تمامی نویسندگان مقاله در سامانه نشریه الزامی نیست، عضویت نویسنده مسئول در سامانه نشریه کفایت می‌کند اما مشخصات سایر نویسندگان در سامانه نشریه به طور کامل درج شود.

فرآیند پذیرش و داوری مقالات در نشریه به چه صورت است؟

نمودار پذیرش مقالات در بخش "فرآیند پذیرش مقالات" در دسترس نویسندگان قرار دارد.

ضوابط نشریه در صورت عدم ارسال مقاله در بازه‌های زمانی تعیین شده در فرآیند داوری، چیست؟

کلیه نویسندگان موظف هستند مقاله خود را در بازه‌های زمانی تعیین شده در فرایند داوری ارسال نمایند، در صورت عدم ارسال مقاله در زمان مشخص خود مقاله شما از فرایند داوری خارج خواهد شد.

ارسال گزارش مشابهت یابی سمیم نور الزامی است؟

بله، ارسال نتیجه مشابهت یابی مقالات در پایگاه سمیم نور برای کلیه مقالات در زمان ارسال اولیه مقاله ضروری و الزامی است.

ثبت کد ارکید برای نویسندگان اجباری است؟

بله، ثبت کد ارکید برای تمامی نویسندگان در سامانه نشریه الزامی است.

در فایل مشخصات نویسندگان چه مواردی باید ثبت شود؟

کلیه نویسندگان موظف هستند مشخصات تمام نویسندگان مقاله را به فارسی و انگلیسی در سامانه نشریه و فایل مشخصات نویسندگان درج نمایند؛ این مشخصات شامل: نام و نام خانوادگی نویسندگان، پست الکترونیکی (ایمیل)، وابستگی سازمانی، کد ارکید، شماره تماس، درجه علمی می‌باشد.

ثبت وابستگی سازمانی نویسندگان در زمان ارسال مقاله الزامی است؟

منظور از وابستگی سازمانی، افیلیشن دانشگاهی مورد تایید نویسندگان است. ثبت وابستگی سازمانی به فارسی و انگلیسی در سامانه نشریه و فایل مشخصات نویسندگان اجباری است. این مشخصات در زمان پذیرش مقاله در فایل‌های مقاله درج خواهد شد و مسئولیت صحت و درستی آن بر عهده نویسندگان است.

امکان ویراش مشخصات نویسندگان پس از پذیرش و یا انتشار مقاله وجود دارد؟

خیر، امکان ویرایش مشخصات شناسنامه‌ای مقاله و مشخصات نویسندگان پس از پذیرش و انتشار مقاله وجود ندارد. از نویسندگان درخواست  می‌شود در زمان ثبت اطلاعات نهایت دقت را داشته باشند.

چگونه از وضعیت مقاله ارسال شده خود مطلع شویم؟

مکاتبات نشریه با نویسنده مسئول مقاله خواهد بود، هرگونه تغییر در وضعیت مقاله از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید. همچنین در پرونده مقاله در صفحه شخصی نویسنده مسئول وضعیت مقاله قابل رویت است.

نظرات داوران پس از انجام داوری چگونه به اطلاع نویسندگان می‌رسد؟

پس از انجام داوری توسط داوران مقاله برای ویرایش به نویسنده مسئول ارجاع داده خواهد شد، نویسنده می‌تواند با ورود به پرونده مقاله در صفحه شخصی خود از نظرات داوران مطالع شود. 


در ایمیل‌های ارسالی نظرات داوران ارسال نخواهد شد.

فایل بازنگری مقالات به چه صورت باید ارسال شود؟

پس از انجام داوری مقاله برای ویرایش و اعمال نظرات داوران به نویسنده ارجاع داده خواهد شد. مقاله برای بازنگری به صفحه نویسنده مسئول منتقل خواهد شد و در بخش "مقالات نیازمند بازنگری" در دسترس خواهد بود. نویسنده پس از اعمال تغییرات فایل جدید مقاله را  از همین طریق و در همان پرونده موجود در بخش مقالات نیازمند بازنگری ارسال خواهد کرد.


از ارسال مقاله بازنگری شده در قالب مقاله جدید جدا خودداری کنید. کلیه فرایندهای یک مقاله فقط با یک کد مقاله انجام خواهد شد. از درج یک مقاله با کدهای متفاوت جدا خودداری نمایید.

چه زمانی نویسندگان باید چکیده بلند انگلیسی را ارسال کنند؟

پس از تایید علمی مقاله توسط داوران، مقاله برای "بازنگری جزئی برای پذیرش" به نویسنده ارجاع داده خواهد شد. در بازه زمانی تعیین شده نویسنده موظف است کلیه موارد بیان شده توسط سردبیر را چک و اطلاعات پرونده مقاله خود را بروزرسانی کند؛ همچنین فایل چکیده بلند انگلیسی خود را مطابق با راهنمای ان تدوین و برای ویرایش به شرکت کانون ویرایش ایرانیان ارسال و پس از تایید کانون همراه با گواهی ویرایش ارسال نماید.

پس از تکمیل داوری گواهی پذیرش را چگونه دریافت کنیم؟

پس از بررسی مقاله توسط داوران، مقاله شما برای بررسی به دبیر تخصصی ارجاع داده خواهد شد. پس از تایید مقاله توسط دبیر تخصصی و واریز هزینه مرحله دوم پردازش مقاله، گواهی پذیرش مقاله شما در صفحه نویسنده مسئول در بخش "مقالاتی که بررسی و تعیین و تکلیف شده‌اند" در دسترس خواهد شود.


در صورت نیاز به دریافت گواهی با درج زمان انتشار مقاله، به ایمیل مدیر اجرایی نشریه پیام دهید.

آیا امکان ارسال مجدد مقاله رد شده (عدم پذیرش مقاله توسط نشریه) وجود دارد؟

خیر، امکان ارسال مجدد مقاله‌ای که توسط نشریه و براساس ضوابط نشریه رد شده است وجود ندارد.