داوران سال 1400

داورانی که در سال 1400 با نشریه اندیشه‌های نوین تربیتی همکاری داشته‌اند: 

نام و نام خانوادگی دانشگاه Researchgate Publons
محمد آرمند
دانشیار پژوهشکده سمت   link
محمد رضا آهنچیان دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد    
خدیجه ابوالمعالی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی/واحد رودهن Link  Link
پروین احمدی دانشیار دانشگاه الزهراء(س) Link Link
سیروس اسدیان دانشیار دانشگاه تبریز    
حمید رضائیان دانشیار دانشگاه الزهرا (س)  link  
 افضل السادات حسینی
 دانشیار دانشگاه تهران  Link  
سیمین حسینیان استاد دانشگاه الزهراء(س)  Link Link
مجتبی جهانی فر استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز Link  Link 
علی ایمانزاده دانشیار دانشگاه تبریز Link   
فرامرز آسنجرانی استادیار دانشگاه اصفهان  Link  Link
غلامعلی احمدی
  دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی    
علیرضا کاکاوند دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین    
مریم اصفهانی آموزش و پرورش Link  
حسین اسکندری استادیار دانشگاه بجنورد    
عفت السادات افضل توسی دانشیار دانشگاه الزهراء (س)   Link
عباس حبیب زاده دانشیار دانشگاه قم Link  
بلال ایزانلو  دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران    
ابوالفضل بختیاری استادیار دانشگاه فرهنگیان    
مریم بناهان استادیار دانشگاه الزهرا ء(س)  Link Link
محمد جوادی پور
دانشیار دانشگاه تهران   Link
منصوره حاج حسینی استادیار دانشگاه تهران    
عباسعلی حسین خانزاده دانشیار دانشگاه گیلان  Link  
مهناز اخوان تفتی استاد دانشگاه الزهرا ء(س)  Link Link
لیلا طالب زاده شوشتری استادیار دانشگاه بیرجند    
مهدی عربزاده استادیار دانشگاه خوارزمی تهران    
فرهاد سراجی استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان Link   Link
سیدعلی حسینی زاده    دانشیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه    
فاطمه رییسی   پژوهشکده علوم شناختی   Link
ناصر  شیربگی استاد دانشگاه کردستان   Link
کیوان صالحی
استادیار دانشگاه تهران  Link Link
سعید صفایی موحد  استادیار دانشگاه تهران    
پروین صمدی  دانشیار دانشگاه الزهراء(س)    
سید موسی طباطبایی استادیار دانشگاه سمنان    
آزاده طاولی
استادیار دانشگاه الزهراء(س)   Link
عفت عباسی
 استادیار دانشگاه خوارزمی تهران    
عباس عبدالهی  استادیار دانشگاه الزهراء(س)  Link Link
فریبا عدلی استادیار دانشگاه الزهراء(س)  Link  
مریم پورجمشیدی استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان    
مریم سادات قریشی خوراسگانی استادیار دانشگاه الزهراء(س)   Link
آمنه عالی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران    
محسن ایمانی دانشگاه تربیت مدرس تهران    
سیروس قنبری           دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان    
ابوالفضل قاسم زاده دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    
محبوبه السادات کدخدایی
 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد خوراسگان اصفهان    
بتول کیخا      استادیار دانشگاه زابل    
اسماعیل جعفری استادیار دانشگاه شهید بهشتی    
زهرا گویا
استاد دانشگاه شهید بهشتی    
محمود نجفی  استادیار دانشگاه سمنان Link Link
مریم محسن پور استادیار دانشگاه الزهراء(س)  Link  
سید نورالدین محمودی
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    
زهرا معارفوند دانشگاه شهید بهشتی تهران    
سید منصور مرعشی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز    
شقایق زهرایی استاد دانشگاه الزهرا (س)    
محمدحسن میرزا محمدی استادیار دانشگاه شاهد    
محمد اکبری بورنگ دانشیار دانشگاه بیرجند    
آمنه احمدی استادیار دانشگاه فرهنگیان    
هادی براتی استادیار دانشگاه بیرجند    
عیسی برقی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    
حسین دولت دوست
دانشگاه اصفهان    
هانیه کلانتری دهقی استادیار دانشگاه ملایر    
لیلا درویشی
مدرس دانشگاه الزهرا (س)    
محسن باقری استادیار دانشگاه اراک    
سعید فرح بخش دانشیار دانشگاه لرستان    
سید ابوالقاسم مهری نژاد دانشیار دانشگاه الزهراء(س)    
محبوبه موسیوند استادیار دانشگاه الزهراء(س)    
محسن نظرزاده زارع
استادیار دانشگاه ملایر    Link
سولماز نورآبادی استادیار دانشگاه شاهد    
رقیه نوری پورلیاولی دانشگاه الزهراء(س)    
منصوره کریم زاده دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی    
سهیلا هاشمی دانشیار دانشگاه مازندران  Link  
فاطمه وجدانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی    
علیرضا عصاره دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران    
نیلوفر میکائیلی استاد دانشگاه محقق اردبیلی    
مه سیما پورشهریاری دانشیار دانشگاه الزهرا ء(س)    
سید عباس رضوی استادیار  دانشگاه شهید چمران اهواز    
سمیه تاجیک اسماعیلی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد تهران شرق    
رضا جعفری هرندی دانشیار دانشگاه قم    
محسن رسولی استادیار دانشگاه خوارزمی تهران  Link  
سیمین دخت رضاخانی
 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/واحد رودهن
   
فریبا خوشبخت دانشیار دانشگاه شیراز    
اسماعیل زارعی زوارکی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی    
صمد ایزدی دانشیار دانشگاه مازندران    
اسماعیل سعدی پور استاد دانشگاه علامه طباطبائی    
زهرا شعبانی استادیار پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش    
 سارا اسدپور استادیار دانشگاه باهنر کرمان     
حمید شفیع زاده  دانشیار دانشگاه گرمسار