اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمدرضا سرکارآرانی

دانشکده آموزش و پرورش و توسعه انسانی ،
دانشگاه ناگویا ، ناگویا ، ژاپن و
رئیس اداره آموزش و پرورش

www.educa.nagoya-u.ac.jp/en/faculty/arani/index.html
araninagoya-u.jp
0000-0002-4988-1334

دکتر سعیده بنت سراج

برنامه ریزی درسی دانشکده آموزش ، دانشگاه مالایا ، 50603 کوالالامپور

umexpert.um.edu.my/saedah
saedahum.edu.my
0000-0001-6134-0146

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهناز اخوان تفتی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روان شناسی تربیتی

makhavanalzahra.ac.ir
0000-0003-3018-1191

h-index: 8  

دکتر سیمین حسینیان

مشاوره و راهنمایی استاد گروه مشاوره و راهنمایی

hosseinianalzahra.ac.ir
02185692307

دکتر غلامرضا شمس مورکانی

رهبری و توسعه آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387097
gh_shamssbu.ac.ir

دکتر علی ذکاوتی قراگوزلو

فلسفهٔ تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/1719/علی-ذکاوتی-قراگوزلو?slc_lang=fa&&cv=1719&mod=scv
zekavatichmail.ir

دکتر بهرام محسن پور

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

www.civilica.com/Person-8722=%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1.html
bmohsenpooryahoo.com

دکتر علیرضا کیامنش

علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

noavaryedu.oerp.ir/journal/editorial.board
kiamaneshkhu.ac.ir
0000-0002-1727-9808

دکتر گلنار مهران

آموزش و پرورش تطبیقی استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

gmehranalzahra.ac.ir
02185692051

دکتر طیبه ماهروزاده

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

edpsy.alzahra.ac.ir/page-OlomTarbiati/fa/6/form/pId15696
mahrouzadehalzahra.ac.ir

دکتر پروین کدیور

روان شناسی تربیتی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/130/%D9%BE%D9%80%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1
kadivar220yahoo.com
0000-0001-9629-1516

دکتر یوسف ادیب

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?y.hesam
yousef_adibyahoo.com
0000-0002-3212-2542

دکتر محمدرضا آهنچیان

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ahanchi8.profcms.um.ac.ir/index.php/component/profactivity/?task=personalData
ahanchi8um.ac.ir
0000-0002-8175-7376

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه بوعلی سینا

basu.ac.ir/~yaghoobi
yaghoobibasu.ac.ir
0000-0002-1949-6814

دکتر ناصر شیربگی

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~nshirbagi/
nshirbagiuok.ac.ir
0000-0001-8770-4227

h-index: 9  

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

روان شناسی و آموزش کودکان دانشیار دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/ahossein/index.php?a=0&lg=0
khanzadehabbasguilan.ac.ir
0000-0003-4305-6496

دکتر مسعود صفایی مقدم

فلسفه تعلیم و تربیت استاددانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~safaei.m
safaei_mscu.ac.ir

دکتر سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693064/?lang=fa-ir
beheshtiatu.ac.ir
0000-0002-0606-4270

مدیر داخلی

دکتر پروین صمدی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه الزهراء

edpsy.alzahra.ac.ir/page-OlomTarbiati/fa/6/form/pId15696
psamadialzahra.ac.ir

مدیر اجرایی

رقیه نظری

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

r.nazarialzahra.ac.ir
0000-0002-6671-073X