درباره نشریه

فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی از بهار 1384 با همکاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیت منتشر شده است. 

بر اساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، پژوهش‌های و فن‌آوری، در تاریخ 8/10/1383، درجه علمی - پژوهشی به شماره 1068/2910/3 به فصل نامه اندیشه‌های نوین‌تربیتی اعطا شد.

 

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا(س)،، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سردبیر:خانم دکتر طیبه ماهرو زاده
مدیر مسئول: آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی
مدیر اجرایی: خانم دکتر پروین صمدی
دبیر اجرایی:خانم رقیه نظری
ویراستار فارسی:خانم رقیه نظری
ویراستار انگلیسی: خانم افسانه عباس زاده
 
ترتیب انتشار: فصلنامه
شماره پرونده انتشار: 124/4374
شماره پروانه علمی - پژوهشی:3/29/101068
نشانی دفتر مجله : تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  طبقه دوم
شماره تماس :   8805840داخلی 2051