درباره نشریه

نشریه اندیشه های نوین تربیتی از بهار 1384 با همکاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیت منتشر شده است. 

بر اساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، پژوهش‌های و فن‌آوری، در تاریخ 8/10/1383، درجه علمی - پژوهشی به شماره 1068/2910/3 به فصل نامه اندیشه‌های نوین‌تربیتی اعطا شد.

 

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سردبیر: دکتر مهناز اخوان تفتی
مدیر مسئول:  دکتر سعید رضایی شریف آبادی
مدیرداخلی:  دکتر پروین صمدی
مدیر اجرایی: فاطمه وزیری
ویراستارانگلیسی: شرکت کانون ویرایش ایرانیان
صفحه آرا: مهری پوینده کیا
 
 
ترتیب انتشار: فصلنامه
شماره پرونده انتشار: 124/4374
شماره پروانه علمی - پژوهشی:3/29/101068
نشانی دفتر مجله : تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان خوارزمی، طبقه هفتم
شماره تماس :   8805840داخلی 2051