راهنمای ویرایش هفتم APA

ارجاعات درون متنی و فهرست منابع مقالات ارسال شده و منتشر شده در نشریه مطابق با دستورالعمل ویرایش هفتم APA تدوین خواهند شد. در راهنمای زیر دستورالعمل ویرایش هفتم APA ارائه شده است. 

ویرایش هفتم APA