اهداف و چشم انداز

هدف‌ها و رویکرد‌ها

هدف‌های نشریه اندیشه‌های نوین تربیتی:

 • اشاعه و گسترش یافته‌های نوین در تعلیم و تربیت وحوزه های وابسته به آن
 • انتشاریافته‌ها و نظریه‌های جدید در قلمرو علوم تربیتی و روان‌شناسی تربیتی
 • نشر پژوهش‌های نوین در حوزه تعلیم و تربیت
 • فراهم آوردن زمینه لازم برای تبادل نظر و اندیشه در مسائل ، محورها و ابعاد  گوناگون تعلیم و تربیت

حوزه موضوعی:

 • رویکردهای نوین در آموزش و پرورش
 • مولفه‌های شناختی در تعلیم و تربیت
 • مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی
 • روان‌شناسی تربیتی و تعلیم و تربیت
 • انگیزش و یادگیری در تعلیم و تربیت
 • فناوری‌های آموزشی نوین در تعلیم و تربیت
 • مولفه‌های نوین در یادگیری آموزشگاهی 
 • سنجش، اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی