اهداف و چشم انداز

اشاعه و گسترش دانش علوم تربیتی وحوزه های وابسته به آن

انتشاریافته‌ها و نظریات جدید علوم تربیتی

نشر پژوهش‌های حوزه علوم تربیتی

فراهم آوردن زمینه لازم برای تبادل آرا و اندیشه ها در مسائل ، محورها و ابعاد علوم تربیتی