اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه اندیشه‌های نوین تربیتی:

 • اشاعه و گسترش دانش علوم تربیتی وحوزه های وابسته به آن
 • انتشاریافته‌ها و نظریات جدید علوم تربیتی
 • نشر پژوهش‌های حوزه علوم تربیتی
 • فراهم آوردن زمینه لازم برای تبادل آرا و اندیشه ها در مسائل ، محورها و ابعاد علوم تربیتی

حوزه موضوعی:

 • آموزش و پرورش
 • مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی
 • روانشناسی تربیتی
 • مشاوره تحصیلی
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • آموزش عالی
 • فناوری آموزشی