اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه اندیشه‌های نوین تربیتی:

  • اشاعه و گسترش دانش علوم تربیتی وحوزه های وابسته به آن
  • انتشاریافته‌ها و نظریات جدید علوم تربیتی
  • نشر پژوهش‌های حوزه علوم تربیتی
  • فراهم آوردن زمینه لازم برای تبادل آرا و اندیشه ها در مسائل ، محورها و ابعاد علوم تربیتی