دانشگاه الزهراء امکان استفاده از نرم افزار مشابه یاب سمیم نور را ایجاد کرده است.

با استفاده از نرم افزار مشابه یاب سمیم نور می توان از سرقت علمی مقالات جلوگیری کرد.