مقایسه‌ی انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقاطع مختلف شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد قم

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف ‌از این پژوهش مقایسه‌ی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبستانی، دبیرستان دوره‌ی اول (راهنمایی)، و دبیرستان دوره‌ی دوم (متوسطه) در دو بعد انگیزش درونی و بیرونی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر شهر تهران است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 297 دانش‌آموز دختر (102 نفر از مقطع دبستان، 104 نفر از دبیرستان دوره‌ی اول، و 91 نفر دبیرستان دوره‌ی دوم) انتخاب شدند. روش پژوهش میدانی و توصیفی و از طریق حضور در مدارس مذکور، و ابزار پژوهش، پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هارتر می باشد که توسط دانش‌آموزان مذکور، پاسخ داده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه توسط بحرانی و رضویه (1388) بررسی و ضریب آلفای انگیزش درونی و انگیزش بیرونی به ترتیب 85/0 و 69/0 و ضریب‌های بازآزمایی آنها 86/0 و 72/0 بدست آمد. همچنین تحلیل عامل پرسشنامه نیز از روایی سازه‌ی آن حکایت دارد. داده‌های حاصل از اجرای پرسشنامه، از طریق آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه، تحلیل شدند. طبق نتایج این پژوهش، میزان انگیزش تحصیلی در بعد انگیزش درونی در دانش‌آموزان دبستانی بیشتر از دانش‌آموزان دبیرستان دوره‌ی اول و دوره‌ی دوم بود. به بیانی دیگر، میانگین انگیزش درونی از دبستان تا دبیرستان دوره‌ی اول کاهش معنی‌داری می‌یابد و در دبیرستان دوره‌ی دوم یک افزایش غیرمعنی‌دار را طی می‌کند. میزان انگیزش بیرونی در دانش‌آموزان دبیرستان دوره‌ی اول و دبیرستان دوره‌ی دوم بیشتر از دانش‌آموزان دبستانی بود. همچنین انگیزش بیرونی از دبستان تا دبیرستان دوره‌ی اول افزایش معنی‌داری می‌یابد و در دبیرستان دوره‌ی دوم یک کاهش غیرمعنی‌دار را طی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Academic Achievement Motivation (Intrinsic and Extrinsic Motivation) in Elementary, First Session High School, and Second Session High School Girl Students in Tehran

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Niksirat 1
  • Molouk Khademi ashkezari 2
1 PhD student of Qum Azad university
2 Alzahra University
چکیده [English]

The purpose of this research was the comparison of academic achievement motivation in the in Elementary, first session high school, and second session High School Girl Students. In this research, the statistical society was all of the girl students in Tehran.  To this study 297 girl student of Tehran schools was selected by multistage cluster sampling way. The sample consisted of 102 students of elementary, 104 students of first session high school, and 91 students second session high school grade. Students answered to Harter’s academic achievement motivation scale. Validity and stability of this test were analyzed by Bahrani and Razaviyeh (2009) and Alpha coefficient for intrinsic and extrinsic motivation were 0/85 and 0/69. Factor analyses of the test, indicates of constract validity. Data of this research, were analyzed by ANOVA test and Scheffe Post Hoc test.  Analysis of the data showed that Academic intrinsic motivation in elementary school students was significantly more than other grades. So, the intrinsic motivation reduces from elementary school to first session high school and it decreases insignificantly in second session high school. Academic extrinsic motivation in first session high school, and second session high students was significantly more than elementary school students. According to this research, the intrinsic motivation decreases from elementary school to first session high school, and it reduces insignificantly in second session high school.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Achievement Motivation
  • Intrinsic Motivation
  • Extrinsic Motivation
  • Various academic grads