مقایسه‌ی اثربخشی آموزش گروهی فراشناخت ولز و مدیریت شناختی و رفتاری استرس بر اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فرهنگی

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

یکی از مشکلاتی که دانش‌آموزان در امر تحصیل با آن مواجه­اند و نقش مهمی در زندگی تحصیلی دارد، اهمال‌کاری است. این پژوهش درصدد مقایسه اثربخشی دو روش آموزش فراشناخت ولز و مدیریت شناختی رفتاری استرس را بر روی اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان است. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و طرح شبه آزمایشی است. برای اجرای پژوهش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایشی و گروه کنترل اجرا شد. از بین دبیرستان‌های دخترانه شهر ساری،33 دانش‌آموز به روش نمونه­گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و در سه گروه آزمایشی درمان فراشناختی ولز، گروه درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس و گروه کنترل جای­گذاری شدند. برای سنجش متغیر اهمال‌کاری تحصیلی، مقیاس سولومون و راث بلوم استفاده شدکه قبل و بعد از اجرای جلسات آموزشی اجرا شد. نتایج نشان داد که آموزش گروهی فراشناخت ولز روی مؤلفه‌ی آماده شدن برای تکالیف درسی پایان ترم تاثیر معنادار دارد. همچنین درمان فراشناختی بر نمره‌ی کل اهمال­کاری تاثیر معناداری داشت، در حالی که درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس تاثیرگذاری کمی داشت. در نتیجه درمان فراشناختی در مقایسه با درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس، بیشتر می‌تواند اهمال‌کاری تحصیلی را کاهش دهد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effectiveness of Wells Metacognitive Group Training and Cognitive and Behavioral Stress Management on Educational Negligence of Female Students

نویسندگان [English]

  • omolbanin hashemi gorji 1
  • Hasan Asadzadeh 2
  • Tayebeh Sharifi 3
  • Ahmad Ghazanfari 3
1 educational
2 Associate professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Shahrekord Branch
چکیده [English]

One of the problems that students face in their studies is educational negligence which plays an important role in academic life. The present study aims to compare the effectiveness of two methods of Wells metacognitive training and cognitive-behavioral stress management on educational negligence of female students. The present study is experimental type and semi-experimental design with pre-test and post-test design were implemented with two experimental groups and a control group. 33 students were selected by multi-cluster sampling method among the girls' high schools in Sari, were assigned in experimental group of Wells metacognitive group training, cognitive-behavioral stress management group and control group. To measure the educational negligence, the Solomon and Rothblum scales were used, which were implemented before and after the training sessions. The results of descriptive and inferential indicators showed that only Wells metacognitive group training had a significant effect on the preparation for the end-of-semester homework component. Metacognitive therapy also had a significant effect on the overall score of educational negligence, while cognitive-behavioral stress management had little effect on educational negligence. The results indicated that Wells metacognitive group training can further reduce the educational negligence compared to cognitive-behavioral stress management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational negligence
  • metacognitive group training
  • cognitive and behavioral stress management
  • Students