بررسی تأثیر مدل مشاوره مدرسه مبتنی بر توانمندی‌ها بر رشد مسیر شغلی و بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدل مشاوره مدرسه مبتنی بر توانمندی­‌ها بر رشد مسیر شغلی و بهزیستی تحصیلی دانش­‌آموزان انجام شد. روش پژوهش، نیمه­‌تجربی از نوع پیش‌­آزمون-پس‌­آزمون با دو گروه کنترل است و جامعه­‌ی آماری شامل کلیه‌­ی دانش‌­آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 بود که به صورت تصادفی از بین مدارس یک ناحیه انتخاب شده و در سه گروه آزمایش، کنترل 1، و کنترل 2، جای داده شدند. اصول و برنامه‌­های مدل مشاوره مدرسه مبتنی بر توانمندی­‌ها در یک نیمسال تحصیلی در گروه آزمایش اجرا شد. به منظور جمع‌آوری داده­‌ها از پرسشنامه‌های رشد مسیر شغلی فرم کوتاه ویرایش استرالیا کرید و پاتون و بهزیستی تحصیلی لنت، سینگلی، شو، اشمیت و اشمیت استفاده شد. نتایج تجزیه­ وتحلیل کوواریانس نشان داد که نمره رشد مسیر شغلی دانش‌­آموزان گروه آزمایش به طور معناداری نسبت به هر دو گروه کنترل افزایش یافته است اما این افزایش در بهزیستی تحصیلی معنادار نبود. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که مدل مشاوره مدرسه مبتنی بر توانمندی­‌ها بر ارتقای رشد مسیر شغلی دانش‌­آموزان مؤثر است اما بر بهزیستی تحصیلی آنان تأثیر معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Strengths-Based School Counseling Model on Career Development and Academic Well-Being of Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ranjbar 1
  • Ahmad Sadeghi 2
1 University of Isfahan
2 Counseling Department. University of Isfahan
چکیده [English]

This study was done to investigate the effects of the strengths-based school counseling on the career development and the academic well-being of students. The research method was semi-experimental with pretest-posttest design and two control groups. The population included all male students from high schools of Isfahan in the academic year 1394-95, which were randomly selected from schools in a district and were placed in three different groups as experimental, control 1, and control 2 groups. Principles and programs of the strengths-based school counseling were performed on the experimental group during an academic semester. The questionnaires of the career development in short form Australia Creed and Patton and academic well-being of scale, Singly, Shou, and Schmitt were used to collect the data. The results of analysis of covariance showed that the career development scores of students in the experimental group were significantly increased compared to the other two groups, but the increase was not significant in the academic well-being. So, we can conclude that the strengths-based school counseling has a significant impact on the career development of students, but the academic well-being has not been affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strengths-based school counseling
  • Career development
  • Academic well-being