تأثیر بهترین اهداف شخصی و یادگیری اجتماعی-هیجانی بر التزام تحصیلی از طریق واسط‌گری سرزندگی تحصیلی: تدوین و ارائه یک مدل ساختاری در نوجوانان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

این مطالعه ارتباط بالقوه بین بهترین اهداف شخصی و یادگیری اجتماعی-هیجانی با التزام تحصیلی را به بوته کنکاش سپرد. همچنین، نقش میانجی­گری سرزندگی تحصیلی در این ارتباطات مورد آزمون قرار گرفت. شرکت­کنندگان 350 دانش­آموز دوره دوم متوسطه شهر اهواز بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و ابزارهای بهترین اهداف شخصی، شایستگی‌های اجتماعی-هیجانی، سرزندگی تحصیلی و التزام تحصیلی را تکمیل کردند. روایی و پایایی ابزارها به شیوه تحلیل عامل تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ احراز گردید. نتایج مدل­یابی معادلات ساختاری نشان داد که بهترین اهداف شخصی و یادگیری اجتماعی-هیجانی تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر التزام تحصیلی دارند. به­علاوه، یافته­ها حاکی از آن است که سرزندگی تحصیلی رابطه مستقیم و مثبتی با التزام تحصیلی دارد. افزون بر این، سرزندگی تحصیلی نقش میانجی معنی‌داری در ارتباط بین بهترین اهداف شخصی و یادگیری اجتماعی-هیجانی با التزام تحصیلی دانش­آموزان ایفا کرد. به طور کلی، نتایج بیانگر آن است که بهترین اهداف شخصی و یادگیری اجتماعی-هیجانی به صورت مستقیم و با واسطه­گری سرزندگی تحصیلی می­توانند به افزایش التزام تحصیلی دانش­آموزان نوجوان کمک کنند. تلویحات آموزشی و کاربردی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Personal Best Goals and Social-Emotional Learning on Academic Engagement through the Mediation of Academic Buoyancy: Developing and Presenting a Structural Model in Iranian Adolescents

نویسندگان [English]

  • Kamyar Azemi 1
  • Manijeh Shehni Yailagh 2
  • Morteza Omidian 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
2 Professor in Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor in Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

This study explored the potential relationship between personal best goals and social-emotional learning with academic engagement. Also, the mediating role of academic buoyancy was tested in these relationships. The participants were 350 high school students in Ahvaz who were selected by multi-stage cluster sampling method and completed the instruments of the best personal goals, socio-emotional competencies, academic buoyancy and academic engagement. The validity and reliability of the instruments were confirmed by confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient. The results of structural equation modeling showed that the best personal goals and socio-emotional learning to have a direct and significant effect on academic engagement. Moreover, the findings indicate that academic buoyancy has a direct and positive relationship with academic engagement. In addition, academic buoyancy played a significant mediating role in the relationship between the best personal goals and socio-emotional learning with students' academic engagement. In general, the results indicate that the best personal goals and socio-emotional learning directly and through the mediation of academic buoyancy can help increase the academic engagement of adolescent students. Educational and practical implications are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal best goals
  • Social-emotional learning
  • Academic Buoyancy
  • Academic Engagement