شناسایی عوامل مؤثر بر رهبری حکمت محور در مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و به لحاظ روش پژوهش کیفی  از نوع مطالعه موردی محسوب می­شود. با توجه به هدف پژوهش که شناسایی عوامل موثر بر رهبری مبتنی بر حکمت از منظر اسلام در مدارس بود، جامعه آماری شامل محققان، مؤسسان، مدیران و معلمان مدارس خاص بود که به روش نمونه­گیری هدفمند از نوع گلوله برفی، 30 نفر در پژوهش حاضر شرکت داشتند. ابزار پژوهش مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته بود که پس از استخراج کدهای مورد نظر  تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، صورت گرفت. به منظور سنجش اعتبار پژوهش از بهم تنیدگی استفاده شد و پایایی مصاحبه ها از طریق پایایی بازآزمون حدود 80%  برآورد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، عوامل مؤثر بر رهبری حکمت­محور از 2 عامل (درون مدرسه ای و برون مدرسه‌ای) و 10مؤلفه تشکیل شده است که می­تواند راهنمای عمل رهبران در مواجهه با مسائل پیچیده و چندبعدی محیط های آموزشی باشد تا از طریق خودسازی، تربیت معلمان شایسته و انتخاب دانشجوی مستعد و با توجه به سرمایه هویتی دانش آموزان و ملاحظات اخلاقی در محیط کار سازمان را در ارتقاء حکمت یاری رسانند و به مسائل خارج سازمان مانند تعامل مستمر با محیط، توجه به خانواده و فرهنگ جامعه به منظور تجلی هر چه بیشتر حکمت توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify the Factors Affecting Wisdom-based Leadership in Schools

نویسنده [English]

  • Nayere Rahmani
Emam Sadeq University
چکیده [English]

The present research is fundamental in terms of purpose and qualitative case study in terms of research method. According to the purpose of the study, which was to identify the factors affecting wisdom-based leadership from the perspective of Islam in schools, the statistical population included researchers, founders, principals and teachers of special schools. The research tool was semi-structured in-depth interviews. the data were analyzed using thematic analysis. reasercher were used to measure the validity of triangulation and the reliability of the interviews was estimated to be about 80% through the reliability of retesting. The findings indicate that Factors of Influencing to the wisdom-based leadership is composed of 2 factors (Inside school and out-of e school) and 10 components. The present model can guide leaders in dealing with complex and multidimensional issues in educational environments to enhance wisdom through self-promotion, training of qualified teachers, and selection of talented students and with regard to student identity capital and ethical considerations in the workplace. Helping and focus on extracurricular issues such as constant interaction with the environment, attention to family and community culture for the sake of expressing wisdom. Environment conditions and take into account the realistic strengthening in all aspects of the educational environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factors
  • Leadership
  • wisdom
  • Schools