رابطه دل‌بستگی به والدین و همسالان با بلوغ اجتماعی نوجوانان؛ بررسی نقش میانجی دل‌بستگی به همسالان

نوع مقاله : تحقیق کمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی خانواده درمانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مطالعات بنیادین، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، تهران،

4 دکتری روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

5 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی نقش میانجی دل‌بستگی به همسالان در رابطه دل‌بستگی به والدین با بلوغ اجتماعی نوجوانان دانش‌آموز بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 3553 دانش‌آموز دختر و پسر 18-16 ساله منطقۀ یک تهران بودند که بر اساس جدول کرجسی-مورگان و با روش تصادفی مبتنی بر دسترس پذیری، با احتساب ریزش و داده های پرت، 334 نفرشان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها به‌وسیلۀ فهرست تجدیدنظر شده دل‌بستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرنبرگ (1987) و مقیاس بلوغ اجتماعی نالینی رائو (1973) گردآوری شد. تحلیل داده ها استفاده از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری گام‌ به ‌گام و آزمون رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. یافته‌ها نشان داد که رابطه میان دل‌بستگی به والدین با بلوغ اجتماعی معنی‌دار بود و برعکس رابطه میان دل‌بستگی به همسالان با بلوغ اجتماعی معنی‌دار نبود. همچنین یافته‌ها نشان داد که دل‌بستگی به همسالان، در رابطه ی دل‌بستگی به والدین و بلوغ اجتماعی فاقد نقش میانجی بود؛ بنابراین با آنکه دل‌بستگی به همسالان در میان بلوغ اجتماعی و دل‌بستگی به والدین نقش میانجی ایفا نکرد، یافته های این پژوهش روشن نمود که دل‌بستگی به والدین در تعیین بلوغ اجتماعی نوجوانان از دل‌بستگی به همسالان تعیین کننده‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Attachment to Parents and Peers with Adolescent Social Maturity; Investigating the Mediating Role of Attachment to Peers

نویسندگان [English]

  • Masoume Shokrollahzade 1
  • Parisa Sadat Seyed Mousavi 2
  • Ali Zadeh Mohamady 3
  • Ghaffar Nasiri Hanis 4
  • Maryam Mehdi Araghi, 5
1 MA, Family Therapy Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of Family Health, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Basic Studies, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 PhD in Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
5 Assistant professor, Payam Nor University, Iran
چکیده [English]

The study's purpose was to investigate the mediating role of attachment to peers in the relationship between attachment to parents and the social maturity of student adolescents. The research descriptive method was the correlation. The statistical population consisted of 3553 male and female students at the age of 16-18 years old from zone one in Tehran city based on the Krejcie and Morgan' table and by random selection based on convenience method, 334 people selected as the sample, including the fall. The research data gathered using the revised inventory of attachment to parents and peers by Armsden & Greenberg (1987) and the Social Maturity Scale by Nalini Rao (1973). Data analyzed using the Pearson correlation coefficient, stepwise multivariate, and hierarchical regression tests. The results showed the relationship between parental attachment and social maturity was significant and conversely, the relationship between peer attachment and social maturity was not significant. The findings also showed that peer attachment had no mediating role between parental attachment and social maturity. Therefore, although peer attachment did not play a mediating role between social maturity and parental attachment, the findings of this study showed that attachment to parents was more crucial in determining adolescents' social maturity than attachment to peers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment
  • social maturity
  • Adolescent
  • parents
  • peers