اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جناب آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

jontoe.alzahra.ac.ir
srezaeialzahra.ac.ir
021-88041463-

سردبیر

سرکار خانم دکتر طیبه ماهروزاده

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

jontoe.alzahra.ac.ir
mahrouzadehalzahra.ac.ir
021-88041463

اعضای هیات تحریریه بین المللی

جناب آقای دکتر محمدرضا سرکارآرانی

دانشکده آموزش و پرورش و توسعه انسانی ،
دانشگاه ناگویا ، ناگویا ، ژاپن و
رئیس اداره آموزش و پرورش

www.educa.nagoya-u.ac.jp/en/faculty/arani/index.html
araninagoya-u.jp
0000-0002-4988-1334

سرکار خانم دکتر سعیده بنت سراج

برنامه ریزی درسی دانشکده آموزش ، دانشگاه مالایا ، 50603 کوالالامپور

umexpert.um.edu.my/saedah
saedahum.edu.my
0000-0001-6134-0146

اعضای هیات تحریریه

جناب آقای دکتر علی ذکاوتی قراگوزلو

فلسفهٔ تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/1719/علی-ذکاوتی-قراگوزلو?slc_lang=fa&&cv=1719&mod=scv
zekavatichmail.ir

جناب آقای دکتر بهرام محسن پور

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

www.civilica.com/Person-8722=%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1.html
bmohsenpooryahoo.com

جناب آقای دکتر علیرضا کیامنش

علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

noavaryedu.oerp.ir/journal/editorial.board
kiamaneshkhu.ac.ir
0000-0002-1727-9808

سرکار خانم دکتر مهناز اخوان تفتی

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روان شناسی تربیتی

makhavanalzahra.ac.ir

سر کار خانم دکتر سیمین حسینیان

مشاوره و راهنمایی استاد گروه مشاوره و راهنمایی

hosseinianalzahra.ac.ir
02185692307

سرکار خانم دکتر گلناز مهران

آموزش وپرورش استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

gmehranalzahra.ac.ir
02185692051

جناب آقای دکتر غلامرضا شمس مورکانی

رهبری و توسعه آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387097
gh_shamssbu.ac.ir

سرکار خانم دکتر پروین کدیور

روان شناسی تربیتی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/130/%D9%BE%D9%80%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1
kadivar220yahoo.com
0000-0001-9629-1516

مدیر داخلی

سرکار خانم دکتر پروین صمدی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه الزهراء

edpsy.alzahra.ac.ir/page-OlomTarbiati/fa/6/form/pId15696
psamadialzahra.ac.ir

مدیر اجرایی

سرکار خانم رقیه نظری

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

r.nazarialzahra.ac.ir
0000-0002-6671-073X