معناشناسی قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی :تحلیلی پدیدارشناسانه از تجارب دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- گروه رهبری و توسعه

چکیده

با توجه به اینکه روابط قدرت در پژوهش‌های دانشگاهی به‌ویژه پژوهش‌های گروهی و تیمی غیرقابل‌انکار است، شناسایی معانی قدرت در فرایند پژوهش با بهره‌گیری از تجارب دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، هدف پژوهش حاضر بوده است. ازآنجایی‌که اکتشاف و توصیف تجربیات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان از معنا و مفهوم قدرت در فرایند پژوهش هدف این پژوهش بوده است، طرح پژوهش، کیفی است. در این پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی جامعه پژوهش را تشکیل داده‌اند؛ زیرا دانشجویان عمدتاً هدف قدرت اساتید قرار می‌گیرند. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر، روش نمونه‌گیری غیر هدفمند و از نوع معیار (ملاک محور) است. بر این اساس، دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی در این پژوهش مشارکت داده شدند که معیار تجربه پژوهش مشترک، در دسترس بودن و موافقت با انجام مصاحبه را داشته باشند. با 19 دانشجو و فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تجزیه‌وتحلیل استیوک-کولایزی-کین استفاده‌شده است. مشارکت طولانی‌مدت و پیوسته پژوهشگر در امر پژوهش، پرهیز از نتیجه‌گیری زودهنگام و بازنگری همکاران پژوهش، مهم‌ترین اقدامات پژوهشگران به‌منظور تحقق روایی و پایایی یافته‌های پژوهش بوده است. به اعتقاد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، قدرت در فرایند پژوهش، می‌تواند مثبت، منفی و حتی خنثی تلقی شود، همچنین می‌تواند هدایت‌گر یا بازدارنده باشد. اخلاق، آزادی عمل، کنترل آشکار، کنترل پنهان، مسئولیت‌ناپذیری، نفوذ، همکاری و حمایت و هدایت به‌عنوان معانی قدرت در فرایند پژوهش شناخته‌شده‌اند. بر اساس یافته‌های پژوهش، با توجه عدم تجربه مثبت در مورد نفوذ ناظران پژوهشی بر دانشجویان، به‌منظور مدیریت کارآمد فرایند پژوهش به آنان پیشنهاد می‌شود سبک‌های رهبری را در این فرایند مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantics of Power in the Academic Research Process: A Phenomenological Analysis of the Experiences of Students and Graduates of Tehran University

نویسندگان [English]

  • Ramin Najafi 1
  • Abasalt Khorasani 2
  • Mahmoud Haghani 3
  • Mahmod Abolghasemi 4
1 Department of Higher Education, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Higher Education, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Higher Education, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran
4 Associate Professor Department of Education, Shahide Beheshti University (SBU), Tehran, IRAN
چکیده [English]

Since power relations in academic research, especially group and team research, are undeniable, identifying the semantics of power in the research process using the experiences of students and graduates has been the purpose of this study. Since the exploration and description of the experiences of students and graduates from the meaning and concept of power in the research process has been the purpose of the research, the research plan is qualitative. In this research, graduate students have formed the study population; because students are mainly targeted by the power of professors. The sampling method of the present study is non-targeted and criterion-based. Based on this, students and graduates participated in this research to have the criterion of team research experience, availability and agreement to conduct the interview. A semi-structured interview was conducted with 19 students and graduates of the University of Tehran. In order to analyze the data, the Stokes-Colaizzi-Kane analysis method was used. The researcher's long-term and continuous participation in the research, avoiding early conclusions and reviewing the research colleagues have been the most important actions of the researchers in order to realize the validity and reliability of the research findings. Students and graduates believe that power in the research process can be positive, negative and even neutral, and it can also be guiding or inhibiting. Ethics, freedom of action, overt control, latent control, irresponsibility, influence, cooperation and support and guidance have been identified as meanings of power in the research process. Based on the research findings, due to the lack of positive experience about the influence of research supervisors on students, in order to effectively manage the research process, it is suggested that they consider leadership styles in this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power
  • Research
  • Research supervision
  • University
  • Phenomenology