دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 62، زمستان 1400 
8. تبیین تحلیلی مشارکت در مدارس از منظر زیرنظام راهبری و مدیریت سندتحول بنیادین آموزش و پرورش

10.22051/jontoe.2021.32249.3102

زهرا بهروزی امین؛ لطف اله عباسی سروک؛ معصومه صمدی؛ حمید رضا رضا زاده بهادران