دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 50، بهمن 1397 

مقاله پژوهشی

شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی

صفحه 7-38

10.22051/jontoe.2019.22116.2344

حسین عبدالهی؛ عباس عباس پور؛ یونس صحرانورد نشتیفانی؛ اصغر مینائی؛ خلیل غلامی


مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت

صفحه 39-61

10.22051/jontoe.2019.22281.2361

افضل السادات حسینی؛ تحسیم الیاسی؛ بیژن عبدالکریمی؛ سید‌مهدی سجادی


آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن

صفحه 165-192

10.22051/jontoe.2019.20763.2245

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران