اثربخشی آموزش کنترل افکار مزاحم بر مدیریت زمان و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشکده روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

نقش افکار مزاحم در اختلالات گوناکون، انحراف توجه از فعالیت‌های شناختی، گسیختن تمرکز و توقف در عملکرد شناختی و رفتاری یکی از موضوع‌های مطرح در ادبیات روانشناسی است. این پژوهش به منظور تعیین اثربخشی آموزش کنترل افکار مزاحم بر مهارتهای مدیریت زمان و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شد. پژوهش از نوع کمی و به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و دوره پیگیری با گروه شاهد بود. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانش‌آموزان دختر (سال 96-95) دبیرستان‌های اراک بود. 30 دانش‌آموز از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه مدیریت زمان و خودکارآمدی بود. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد، آموزش کنترل افکار مزاحم بر بهبود مهارت مدیریت زمان و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان اثر معنی‌دار دارد. آموزش مدیریت و کنترل صحیح افکار مزاحم می‌تواند از پیامدهای ناشی از این افکار کاسته و مهارت مدیریت زمان و خودکارآمدی دانش‌آموزان را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intrusive thought control training effectiveness on time management and academic self-efficacy of high school students

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khalaj 1
  • Shole Amiri 2
  • Ahmad Abedi 2
1 Ph.D. student of Educational Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 psychology faculty, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Intrusive thoughts role in diferent disorders, deviation of attention from cognitive activities, oncentration lack and stop in cognitive and behavioral functions, is one of the major issues in psychology literature. Determination of effectiveness of intrusive thoughts management training on time management skills and academic self-efficacy of high school students, was purposes of this study. The research was a quantitative, semi-experimental design with pre-test, post-test, and follow-up, with the control group. The research environment was all high school girls' schools in Arak (academic year 96-95). 30 students were selected through stepwise cluster sampling. Measurement tool was a time management and self-efficacy questionnaires. Data were analyzed by means of ANOVA with repeated measurements. The findings showed a significant effect of the management training on intrusive thoughts on time management skills and academic self-efficacy of students. Training of managing the intrusive thoughts can reduce the outcomes of these thoughts and improve the skills of time management and student self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unwanted intrusive thoughts
  • Control of unwanted thought
  • Time management
  • Academic self-efficacy