شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه الزهرا

2 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

3 عضو هیات علمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش کیفی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه، کلیه ی مربیّان شاغل در مراکز پیش دبستانی شهر شازند(واقع در استان مرکزی) بود که نمونه از میان آنها بصورت دردسترس و داوطلبانه انتخاب گردید و با 8 مربی پیش دبستانی، مصاحبه ی بدون ساختار و عمیق انجام شد. هم چنین نحوه ی قصّه گویی مربیان، پرسشگری و بحث و گفت وگوی آنها با کودکان مورد مشاهده قرار گرفت و راهنمای برنامه و فعالیت دوره ی پیش دبستانی به عنوان سند بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان داد، مربیان از لحاظ نظری شناخت نسبتا خوبی در بیان تعریف تفکر انتقادی، اهمّیت و لزوم توجّه به آن در عصر حاضر و روش های آموزش آن داشتند. امّا نتایج حاصل از مشاهده بیانگر آن بود که در بحث و گفتگویی که پس از اتمام قصّه با طرح سؤال شروع می شد بیشتر سؤال های مربیان بر روی دانش و یادآوری مطالب تأکید کرده و تعداد کمی از سؤال ها در جهت ترغیب کودکان برای کسب مهارت های تجزیه و تحلیل، ترکیب و ایجاد کردن و ارزیابی امور بود. در واقع مربیان در عمل به علّت عدم شناخت کافی نسبت به فنون پرسشگری از مهارت کافی برای آموزش به کودکان برخوردار نبوده و نمی توانستند کودکان را به نحو مطلوب به سمت تفکر انتقادی سوق دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the cognition of preschool teachers of critical thinking skill

نویسندگان [English]

  • ensiyeh mahdavi 1
  • parvin ahmadi 2
  • Afsaneh Naraghi zadeh 3
1 alzahra university
2 Alzahra university
3 faculty member
چکیده [English]

This study aimes to explaining the cognition preschool teachers is of critical thinking skill. This type of study is an applied research and the research method was qualitative. The study population was all preschool teachers working in preschool institution in the city Shazand (in the Markazi province). The sample was selected from among them available and voluntarily. with eight preschool teachers unstructured and depth interviews were conducted. Also، how storytelling teachers، questioning and conversation with children were observed and guide the programs and activities of the preschool period as the document was examined. The results of the content analysis of the interviews showed that preschool teachers in theory have a relatively good cognition of the definition of critical thinking and the importance and necessity of critical thinking in the present era and teaching methods. But the results of the observation showed that in the debate that began with questions after the story more questions preschool teachers، emphasizes on knowledge and recall and afew of the questions to encourage children to aquire skills of analysis، synthesis and create and evaluation. In fact the preschool teachers in practice due to lack of sufficient knowledge of the questioning techniques did not have the skills to teach children and could not push children toward critical thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical thinking
  • preschool
  • preschool teacher