مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تحول مفهوم استعاره و کارکرد آن، چون مینیاتوری از مطالعات زبان، رویکردهای متفاوت زبانی را چون پیوستاری‌ نشان می‌دهد که در یک سر آن زبان آرمانی راسل و ویتگنشتاینِ‌نخست و در سر دیگر زبان هنری و وجودی هایدگر قراردارد. در مقابلِ نگاه نمادین و پوزیتیویستی فیلسوفان تحلیلی اولیه که شفافیت و وضوحِ قابل‌اشاره را مطلوب می‌دانستند، رویکرد شاعرانه و وجودیِ نیچه و هایدگر‌، ابهام، رازآمیزی و حتی جنون را چون سبکی از زندگی می‌ستاید. با فاصله‌های متفاوت از دوسر این طیف، اندیشمندان و جریان‌های فکری مختلفی قراردارند که هر یک آموزه‌های متفاوتی پیش روی می‌گذارتد. این پژوهش با ارائة گزارشی مختصر از تحول مفهوم و کارکرد استعاره، نشان ‌می‌دهد جایگاه واهمیت استعاره در مطالعات زبان، به طور فزاینده‌ای از سنت بلاغی فاصله گرفته، گاه چون ماهیتِ زبان، وگاه چون توضیح‌دهنده‌ی فرایندهای شناختی و تربیتی ارتقا یافته است. ضمنِ گزارش این تحول مفهومی و کارکردی، تعدیل عقل‌گرایی، اهتمام به قوه‌ی تخیل و برجسته‌شدن رویکردهای زیبایی‌شناختی، کثرت‌گرایی و پذیرش‌ روایت‌های مختلف، فاصله‌گرفتن از جزم‌های تجربه‌گرایی، احترام به طبیعت و افزایش دغدغه‌های زیست‌محیطی، و توجه روزافزون به زبانِ مادری چون پیامدهای ترببیتی آن استنتاج شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of metaphor and its function in the field of language and its requirements in education

نویسندگان [English]

  • afzalsadat hoseini 1
  • tahsim elyasi 2
  • Bejan Abdolkarimi 3
  • Seyed Mahdi Sajadi 4
1 University of Tehran, Tehran,Iran
2 Student of philosophy of education Tehran University
3 Associate Professor, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Professor of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The transformation of the concept of metaphor and its functioning is a miniature of language studies that depicts different linguistic approaches, such as the spectrum of one side of that formal language Russell and Wittgenstein, and the other side of Heidegger's artistic and existential language. In contrast to the symbolic and positivist view of the early analytical philosophers who believed that clarity and resolution were desirable, the Nietzsche and Heidegger's poetic and existentialist approach looks ambiguous, mysterious, and even madness as a way of life. With different distances from this spectrum, there are different thinkers and currents of thought, each with different teachings. This research, by presenting a brief account of the transformation of the concept and function of the metaphor, shows that the concept and function of metaphor are increasingly removed from the rhetorical tradition, sometimes as the nature of language, and sometimes as a description of cognitive and educational processes. The educational result of the report is the conceptual and functional development of metaphor, the recommendation to modify rationalism, focus on the imagination and highlighting the aesthetic approaches, pluralism and acceptance of different narratives, distance from the dogma of empiricism, respect for nature and increasing environmental concerns, and increasing attention to mother tongue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor
  • concept
  • education
  • Imagination
  • local language