بررسی و شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر فرهنگ کار در نظام برنامه‌ریزی درسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی و شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ کار در نظام برنامه‌ریزی درسی است. بر این اساس مؤلفه‌های مهم فرهنگ کار شناسایی و مضامین آن استخراج شده است. رویکرد تحقیق کیفی و روش‌ از نوع مصاحبه است که 21 نفر از برنامه‌ریزان درسی در آن مشارکت داشته‌اند. روش انتخاب نمونه با روش نمونه‌گیری غیر احتمالی همگون بوده و داده و اطلاعات حاصل از مصاحبه‌های عمیق با استفاده از تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد فرهنگ کار در نظام برنامه‌ریزی درسی دارای سه بعد اصلی شامل اخلاق و ارزش‌ها، بافت (زمینة) کار و روش‌های عمل به وظایف شغلی است. بعد اخلاق و ارزش‌ها شامل مؤلفه‌هایی مانند وجدان کاری، ارزش‌ها (اجتماعی، حرفه‌ای، سازمانی، فردی، مربوط به رشته)، سازگاری، نفوذ اجتماعی، و اخلاق حرفه‌ای؛ بعد بافت (زمینة) کار شامل ساختار و ماهیت فعالیت، ساختار سازمانی، تعامل سازمانی، جایگاه سازمانی، و انتظارات؛ بعد روش‌های عمل به وظایف شغلی شامل هدف‌گذاری، نظام‌ تصمیم‌سازی، به‌کارگیری توانایی،‌ ابتکار عمل، ثبات و گردش شغل، عمل به نقش شغلی، آشفتگی ایفای نقش، چالش‌ها و محدودیت‌ها و تعارض با سیستم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Identification of Components Affecting Work Culture in the Curriculum Development System

نویسنده [English]

  • gholamreza yadegarzadeh
دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده [English]

This study aimed to examine and identify components of work culture in the area of curriculum development system. To do so, using qualitative research design, 21 curriculum specialists who had been recruited using non-probability homogeneous sampling were interviewed and obtained data from in-depth interviews were analyzed using content analysis. Current findings indicated that the work culture in the curriculum development system has three main aspects, including ethics and values, work context (background), and procedures for dealing with job tasks. Moreover, these results showed that ethics and values include work ethic, values (social, professional, organizational, personal, and field-related values), adaptation, social influence, and professional ethics; work context includes structure and nature of the activity, organizational structure, organizational interaction, organizational status, and expectations; finally, procedures for dealing with job tasks include goal setting, decision-making system, applying abilities, innovation, stability and job turnover, following job roles, role playing confusion, challenges and constraints, and being in conflict with the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work culture
  • curriculum
  • curriculum development
  • work values
  • Work context