طراحی و تولید بازی رایانه ای آموزشی مبتنی بر مدل طراحی آموزشی DODDEL: یک پژوهش تکوینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی بازی رایانه ای آموزشی قیفاووس مبتنی بر مدل طراحی بازی های رایانه ای DODDEL برای آموزش مفاهیم نورشناسی به دانش آموزان پایه ششم در درس علوم بود و ضمن این فرآیند به ارزشیابی این مدل طراحی آموزشی نیز پرداخته شد. این تحقیق با رویکرد کیفی و روش پژوهش تکوینی با طرح ارزیابی مدل انجام شد و در آن چهار گروه شرکت داشتند: گروه متخصصین موضوع، گروه کارشناسان طراح بازی های رایانه ای، گروه کارشناسان طراح آموزشی، و گروه کاربران نهایی. داده های تکوینی این پژوهش با سه ابزار مشاهده، مصاحبه نیم-ساختاریافته، و بررسی مستندات مدل جمع آوری شد. تحلیل داده های کیفی این مطالعه نشان دادند که علیرغم مشکلات و محدودیت های فراوان بر سر راه تولید قیفاووس این نمونه اولیه تا حدود نسبتاً خوبی توانسته اصول طراحی بازی های رایانه ای و اصول رویکرد یادگیری مبتنی بر بازی های رایانه ای را رعایت نماید. همچنین، تحلیل یافته های تکوینی این پژوهش نقاط قوت و ضعف هر یک از مراحل مدل مذکور را مشخص کرد و برای برطرف ساختن آنها و بهبود مدل مذکور، محققان پیشنهاد دادند فرآیند این مدل از شِمای خطی به غیرخطی تبدیل شود؛ مولفه های نیازسنجی و بازاریابی محصول نهایی در مرحله آنالیز موقعیت لحاظ شود؛ و زمان و چگونگی ارزشیابی مفاهیم آموزشی در بازی، و سیستم راهنمایی بازی در مرحله مستند طراحی گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and development of an educational computer game based on the DODDEL instructional design model: A formative research

نویسندگان [English]

  • Zeinolabedin Safdari
  • Abbas Taghizade
Department of Education. Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to design, develop, execute and evaluate an educational computer game named Cepheus based on DODDEL instructional design model to teach Optics concepts to sixth grade students. In addition to producing the game, the model was also evaluated. This research was performed by qualitative approach and formative research methodology with model evaluation. The research included four groups of participants: a group of field experts, computer game design experts, educational design experts, and the end users. The data of this study were collected using observation, semi-structured interviews and reviewing the model's documentations. Analyzing the qualitative data shows despite of many barriers and constraints on the production of this game, this prototype has fairly managed to meet the principles of computer game design and educational computer-based learning approach. Analyzing the findings also shows the strengths and weaknesses of each step of the model and In order to improve the model, the researchers suggested that the process of this model be transformed from a linear to nonlinear schema, the components of the need assessment and marketing of the final product at the stage of analysis of the situation and how and when the evaluation of educational concepts in the game, and the guidance system of the game in the design documentary stage be included.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational computer games
  • Instructional design
  • DODDLE instructional design model
  • Formative research