دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 54، بهمن 1398 
واکاوی دلالتهای تربیتی «قناعت» در مثنوی معنوی

صفحه 95-120

10.22051/jontoe.2019.26861.2718

حسین دولت دوست؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمدحسین حیدری؛ محسن محمدی فشارکی


نقش تشخیصی هوش اخلاقی، ذهن آگاهی و اعتیاد به تلفن همراه در احتمال خودکشی دانشجویان

صفحه 203-222

10.22051/jontoe.2020.25487.2600

آرش شهبازیان خونیق؛ سیاوش شیخعلی زاده؛ علی اصغر محمدیان قریبه؛ محمد رشبری دیباور؛ فاطمه علی پور؛ ابراهیم آناهید