سنجش نخستین سطح از تفکر انتقادی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی: "بیان کردن به شکل دیگر"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استاد گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت تفکر انتقادی به عنوان یکی از مهم‌ترین بازده‌های نظام آموزش عالی، سنجش این مهارت شناختی در میان دانشجویان می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را فراهم نماید. بنابراین هدف پژوهش حاضر، سنجش بیان کردن به شکل دیگر به عنوان سطح نخست از تفکر انتقادی بر مبنای چارچوب پل و الدر (2012) در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته روانشناسی تربیتی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش پدیدارنگاری صورت گرفت. 15 شرکت کننده از میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌ی روان‌شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا در سه گروه تحصیلی سال اول، سال دوم و فارغ التحصیلان در سال تحصیلی 98- 1397 برحسب تمایل داوطلبانه آنان به همکاری، مورد سنجش قرار گرفتند. در این پژوهش از دانشجویان خواسته شد تا بخشی از متن کتاب "هنر عشق ورزیدن" را بخوانند و متن مذکور را با کلمات و عبارات خود بیان کنند. اطلاعات گردآوری‌شده در دو بخش پاسخ‌های نوشتاری و اظهارنظر مصاحبه‌شوندگان، بر اساس روش تحلیل محتوای مضمون مورد واکاوی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش در شش ویژگی مربوط به پاسخ‌های نوشتاری شامل تغییرِ ساختار جمله، معنا کردن واژه، تکرار کردن جمله، تغییر دادن معنای جمله، توضیح دادن جمله و حذف کردن عبارت یا جمله و سه ویژگی مربوط به فرایند مصاحبه شامل ترجمه کردن با توجه به احساسات فرد، عدم توجه به ارتباط بین بندها و نقد کردن استخراج گردید. بر مبنای یافته‌های بدست آمده، شرکت کنندگان ضعف عمده‌ای در مهارت بیان کردن به شکل دیگر داشتند. لذا توصیه می‌شود در راستای آموزش این مهارت و تعیین معیارهایی برای پرورش آن گام برداشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the first Level of Critical Thinking among Graduate students: Paraphrasing

نویسندگان [English]

  • Zahra Moradi Najaf Abadi 1
  • Maryam Mohsenpour 2
  • Alireza Kiamanesh 3
1 Master student of Educational Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of critical thinking as one of the important outputs of higher education system, assessing this cognitive competency among students can provide valuable information. Therefore, the purpose of this study was to assessing paraphrasing competency as the first level of critical thinking based on Paul and Elder Framework (2012) among freshman, sophomore and graduate students. This research was carried out with a qualitative approach, with phenomenography method. Participants were educational psychology students of Alzahra University in the academic year of 2018 - 2019, in terms of their voluntary willingness to cooperate. The students were requested to read a text from a book entitled "Art of Loving" and then paraphrase the text with their own words. Students’ responses in two parts including written texts and opinions were analyzed based on content analysis method. The findings of the research indicated that in the process of paraphrasing, changing the sentence structure, meaning of vocabulary, exact repeating a sentence, changing the meaning of sentence, describing and deleting the sentence relating to the context of the text was observed. Students’ opinions during interviews revealed three attributes including translation in accordance with text, weakness of comprehension, and criticizing. Based on the research findings it can be concluded that participants’ performance with regard to paraphrasing was weak. Thus providing instructional opportunities for the betterment of this competency as a first level of critical thinking is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical thinking
  • Paraphrasing
  • Graduate Students
استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی جمهوری اسلامی ایران. (1396). وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران: دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی.
جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره و عبدلی، افسانه. (1389). روند تحول تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، فصلنامه مطالعات تربیتی روان‌شناسی، 11 (2): 120-103.
خدا‌مرادی، کژال؛ سید الذاکرین، منصوره؛ شهابی، مرضیه؛ یغمایی، فریده و علوی مجد، حمید. (1390). مقایسه میزان مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول و ترم آخر مقطع کارشناسی پیوسته رشته‌های منتخب دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 21 (2): 140-134.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید، فقیهی، ابوالحسن و شیخ زاده، محمد. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5 (2): 198- 151.
گال، مردیت دامین؛ بورگ، والتر و گال، جویس (2005). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی جلد 2. ترجمه: احمدرضا نصراصفهانی و همکاران (1394). تهران: سمت.
معلای مزرعی، زهرا؛ رسولی آزاد، محمد رحیم و مکوندی، بهنام. (1392). بررسی میزان مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 2 (18): 35- 27.
ولوی، پروانه؛ باقرپور، سمیه و شهسواری، جواد. (1395). بررسی تفکر انتقادی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 13(49): 192-184.
هاشمی، سهیلا؛ صالحی عمران، ابراهیم و کرمخانی، زینب. (1393). تفکر انتقادی حلقه مفقوده نظام آموزش عالی: بررسی مهارت تفکر انتقادی دانشجویان و چگونگی آموزش آن از سوی اساتید. پژوهش در نظام‌های آموزشی. 8 (27): 99- 123.
Association of American Colleges and Universities. (2017). On solid ground: VALUE report 2017. Retrieved from
AbediJafari, H., Taslimi, M. S., Faghihi, A., & Sheikhzadeh, M. (2011). Thematic Analysis and Thematic Networks: A Simple and Efficient Method for Exploring Patterns Embedded in Qualitative Data Municipalities. Quarterly Journal of Strategic management thought. 5(2): 151-198. (Text in Persian).
Butler, H. A., Pentoney, C., & Bong, M. P. (2017). Predicting real-world outcomes: Critical thinking ability is a better predictor of life decisions than intelligence. Thinking Skills and Creativity, 25: 38-46.
Blaich, C. & Wise, K. (2011). From gathering to using assessment results: Lessons from the Wabash National Study. Wabash National Study of Liberal Arts Education. Retrieved from http://learningoutcomesassessment.org/documents/Wabash_001.pdf.
Boyles, N. (2016). Closing in on close reading. In M. Scherer (Eds.), On Developing Readers: Readings from Educational Leadership, EL Essentials (pp. 89 – 99). Association for Supervision & Curriculum Development (ASCD).
Ennis, R. H. (1993). Critical Thinking Assessment, Theory into Practice, 32(3): 179-186. doi:10.1080/00405849309543594.
 
Fahim, M. & Komijani, A. (2010). Critical thinking ability, L٢ vocabulary knowledge,
and L٢ vocabulary learning strategies. Journal of English Studies, 1(1): 23-28.
Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction. Millbrae. CA: The California Academic press.
Facione, P. A. (2015). Critical thinking: What it is and why it counts. Insight Assessment, Retrievedfrom                                                           https://www.academia.edu/11052756/_Critical_Thinking_What_It_Is_and_Why_It Counts.pdf.
Faramarzi, S., Elekaei, A., & Tabrizi, H. H. (2016). Critical Thinking, Autonomy, and Lexical Knowledge of Iranian EFL Learners. Theory and Practice in Language Studies, 6(4): 878-885.
Field Maalai, Z., Rasooli Azad, M. R., & Makkandi, B. (2014). Surveying the Degree of Critical Thinking Skills of M. A. Students of Librarianship and Information of Science and Research Branch of Islamic Azad University, Khouzestan. Quarterly Journal of Educational administration Research. 2(18): 27-35. (Text in Persian).
Gojkov, G., Stojanović, A., & Rajić, A. G. (2015). Critical thinking of students–indicator of quality in higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191: 591-596.
Glaser, E. M. (2008). Watson– Glaser critical thinking Appraisal short form. By Pearson Education.
Gall, M., Borg, V., & Gall, J. (2005). Quantitative and qualitative research methods in Educational Science and Psychology. Translator, Nasr, A., & Partners. (2017).
Tehran: Samt. (Text in Persian).
Hart Research Associate. (2016). Trends in learning outcomes Assessment: key finding from a         survey among Administrators at AAC&U Member Institutions. DC: Association of American Colleges and Universities.
Halpern, D. F. (2003). Thought and knowledge: An introduction to critical thinking (4thed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associate.
Hayuningrum, H. (2012). Student's problems in writing paraphrases in research paper
writing class (Doctoral dissertation, Sanata Dharma University).
Honey, P. (2000). CT questionnaire. Retrieved from http://www.PeterHoney Publications.com.
Hashemi, S., Salehi Omran, I., & Karamkhani, Z. (2015). Critical Thinking the Lost Loop of Higher Education: A Study of Student's Critical thinking and the Quality of its Education by University Professors. Quarterly Journal of Research in Educational Systems. 8(27): 99-123. (Text in Persian).
Javidi Kalateh Jafarabadi, T., & Abdoli, A. (2010). Critical thinking skills of students in the baccalaureate program in ferdowsi university of mashhad. Quarterly Journal of studies in education & psychology. 11(2): 103-120. (Text in Persian).
Ku, K. Y. (2009). Assessing students’ critical thinking performance: Urging for measurements using multi-response format. Thinking skills and creativity, 4(1): 70-76.
Khodamoradi, K., Seyed Zakerin, M., Shahabi, M., Yaghmaiee, F., & Alavi Majd, H. (2011). Comparing critical thinking skills of first – and last -term baccalaureate students of nursing, midwifery and occupational therapy of medical Universities of Tehran city. medical sciences Islamic azad university. 21(2): 134-140. (Text in Persian).
Liu, O. L., Frankel, L., & Roohr, K.C. (2014). Assessing critical Thinking in Higher Education: current state and Directions for Next-Generation Assessment. ETS Research Report series, 14(10): 1-23.
Lai, E. R. (2011). Critical thinking: A literature review. Retrieved from http://images.pearsonassessments.com/images/tmrs/CriticalThinkingReviewFINAL.pdf.
Marton, F. (1986). Phenomenography: A research approach to investigating different understandings. Journal of Thought, 21(3): 28–49.
McCarthy, P. M., Guess, R. H., & McNamara, D. S. (2009). The components of paraphrase evaluations. Behavior Research Methods, 41(3): 682-690.
Paul, R., Elder, L. & Bartell, T. (1997). California teacher preparation for instruction in critical thinking: Research findings and policy recommendations. The Foundation for Critical Thinking: Dillon Beach, CA.
Paul, R. (1995). Critical thinking: How to prepare students for a rapidly changing world. Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking.
Paul, R., & Elder, L. (2008). The miniature guide to critical thinking: Concepts & tools. Dillon Beach, CA: Foundation for Critical Thinking.
Paul, R., & Elder, L. (2012). The international Critical Thinking Reading & Writing Test (How to Assess close Reading and Substantive Writing) (2th ed) . Foundation for critical Thinking. United States of America.
Paul, R., & Elder, L. (2014). Critical thinking: Tools for taking charge of your professional and personal life. Pearson Education.
Parrouty, J. (2016). Philosophy of education and critical thinking. USA, North Carolina: Lulu Publishing Company.
Padmanabha, C. (2018). Critical thinking: Conceptual framework. Journal on Educational Psychology, (4): 11. 45- 53.
 Islamic republic iran. (2016). Ministry of Public Medical course national Standards of Health, therapy and Medical Education. Tehran: Secretariat of the General Medical Training Council. (Text in Persian).
Reed, J. H. (1998). Effect of a model for critical thinking on student achievement in primary source document analysis and interpretation, argumentative reasoning, critical thinking dispositions, and history content in a community college history course (Doctoral dissertation, University of South Florida).
Valavi, P., bagherpour, S., & shahsavari, J. (2017). Examining critical thinking in University graduate students. Research in curriculum planning. 13(49): 184-192. (Text in Persian).
Zarei, A. A., & Haghgoo, F. (2012). The relationship between critical thinking and L٢ grammatical and lexical knowledge. English Linguistics Research, 1(1): 104-111. doi:10.5539/elr.v1n1p104.