دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1385 (7) 
بررسی توانایی مسیریابی و نقشه خوانی در کودکان چهار تا پنج ساله

صفحه 85-97

10.22051/jontoe.2006.296

زهرا درویزه؛ مارک بلیدز؛ جی.ام. بلات؛ سیلویا الگوی؛ پال روی سیوراج