بازخورد دانش پژوهانه گروهی از دانشجویان دختر فراکارشناسی در ایران: ارزش یابی پایان نامه ها در گذر زمان

نویسندگان

چکیده

چشم داشت ها از دانشگاهی ویژه دختران، آن است که فرآورده های دانشگاهی. ویژه ای نیز داشته باشد. از این رو، ارزش یابی پایان نامه های دانشجویانی که دوره های فراکارشناسی را در گذر چند سال به پایان رسانده اند، نه تنها سودبخشی برنامه آموزشی دانشگاه را آشکار می کند، که میزان بهبود فرآورده های آن را نیز در گذر زمان نمایان می سازد. 44 پایان نامه از پنج دانشکده چنین دانشگاهی به روش یک بختانه برگزیده و از سوی دو ارزش یاب جداگانه ارزش یابی شدند.
یافته ها از گمانه پژوهشی پشت بانی می کند، زیرا ارزه ها نشان دهنده پایین بودن، چون بود (کیفیت) پایان نامه ها و نبود هیچ گونه بهبودی در آن ها در گذر چند سال است. بازنگری در درون داشت ها، روش ها، و ابزارهای به کار برده شده در آموزش دانشگاهی، می تواند بهبود بازخورد دانش پژوهانه را در دانشجویان و فرآورده های دانشگاهی در پی آورد.

کلیدواژه‌ها