نقش «تمایز خود» در روابط زناشویی

نویسنده

چکیده

بر پایه نگره نظام های خانواده بوتن، میزان تمایز یافتگی می تواند تعیین کننده کیفیت روابط زناشویی باشد. بنابراین، در این نوشتار چنین فرض شده که تمایزیافتگی با تعارض های زناشویی رابطه دارد. هم چنین بر اساس فرضیه همانندی بوئن، همسانی تمایز یافتگی همسران آزمون شد. برای آزمون گمانه ها، 34 نفر (17 زوج واقعی) از یکی از خوابگاه های متاهلی دانشگاه تهران به تصادف گزیده شدند. برای گردآوری اطلاعات دو پرسش نامه تمایز خود (DSI) و تعارض های زناشویی به کار گرفته شد.
یافته ها نشان داد که تمایزیافتگی با تعارض های زناشویی رابطه دارد. از میان خرده آزمون های تمایز خود واکنش عاطفی بیش ترین رابطه را با تعارض های زناشویی نشان داد و همانندی تمایزیافتگی همسران نیز تایید شد.

کلیدواژه‌ها