مقایسه اثربخشی روش شناختی - رفتاری فوردایس و روش آموزش مهارت های اجتماعی در افزایش میزان شادی دانش آموزان دبیرستان های اصفهان

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، اثربخشی روش شناختی - رفتاری فوردایس در مقابل روش آموزش مهارت های اجتماعی در افزایش میزان شادی دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر اصفهان بررسی شد. نمونه 120 دانش آموز بود که تصادفی گزیده و به گروه های آزمایشی و کنترل گمارده شدند. در این پژوهش شش گروه وجود داشت: چهار گروه آزمایش و دو گروه کنترل و هر گروه با 20 دانش آموز؛ دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل از دختران، و دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل از پسران. روش های شادی فوردایس و آموزش مهارت های اجتماعی به عنوان مداخله به کار برده شد و ابزار پژوهش، آزمون شادی آکسفورد بود. نتایج تحلیل واریانس با اندازه های مکرر نشان داد که تفاوت میان گروه های آزمایش و کنترل در افزایش میزان شادی معنادار بود. نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که روش آموزش مهارت های اجتماعی کارآمدتر از روش شادی فوردایس است.

کلیدواژه‌ها