دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1387 (16) 
ابعاد رضایت زناشویی در همسران جانباز

صفحه 55-72

10.22051/jontoe.2008.225

حسین سلیمی؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ ماندانا امیری؛ محمدرضا تقوی