بررسی میزان کارآمدی \"فرایندهای یاددهی-یادگیری\" و \"ارزشیابی\" برنامه درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطه شهر شیراز

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان کارآمدی \"فرایند‌های یاددهی-یادگیری\" و \"ارزشیابی\" برنامه درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطه، از دیدگاه دبیران و کارشناسان شهر شیراز بوده است. به منظور دستیابی به هدف فوق تعداد 102 نفر از دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه و 13 نفر از کارشناسان زبان انگلیسی به ترتیب با استفاده از روش‌های نمونه گیری طبقه‌ای، متناسب با حجم و نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها از دبیران با استفاده از پرسشنامه 34 گویه‌ای محقق ساخته و از کارشناسان با استفاده از مصاحبه نیمه سازمان یافته انجام شد. برای برآورد روایی صوری و محتوایی سؤال‌های پرسشنامه و مصاحبه، از نظرات متخصصان استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 90/0 برآورد شد. داده‌های حاصل از مصاحبه با روش مقوله بندی و داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون‌های t تک متغیره، t مستقل، t همبسته و تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان کارآمدی \"فرایند‌های یاددهی-یادگیری\" و \"ارزشیابی عملکرد فراگیران\"، به طور معناداری کمتر از سطح متوسط بود؛ به عبارت دیگر، از نظر دبیران نه فرایند‌های یاددهی-یادگیری و نه ارزشیابی برنامه درسی زبان انگلیسی هیچ کدام کارآمدی لازم را نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An opinion survey on the usefulness of the learning, teaching, and evaluating processes employed in the high school English Language curriculum

نویسندگان [English]

  • a. Bayrameepoor
  • M.J. Leyaaghatdaar
  • M. Shareef
چکیده [English]

To explore the views of high school teachers and experts in Teaching English Language, a sample of 102 Sheeraazi teachers of high school English along with 13 experts was selected. A researcher made questionnaire was used for the larger group, while the smaller group was interviewed. Both questionnaires were considered valid by experts. The reliability of the first questionnaire was calculated to be 0.90. The data analysis was conducted using categorization and comparison. Results show that all respondents consider all three processes as barely useful. In other words neither the learning/teaching , nor the evaluation processes employed by teachers and students are doing what they are supposed to do.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning/teaching processes
  • evaluation processes
  • curriculum
  • high school English teachers