ابعاد رضایت زناشویی در همسران جانباز

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی در تحقیق حاضر تعیین ابعاد رضایت زناشویی در همسران جانباز جنگ تحمیلی است. به علاوه، رابطه ابعاد رضایت زناشویی با سلامت روانی و مشکلات روان‌شناختی بررسی شده است. بدین منظور از 104 نفر از همسران جانبازان (اعصاب و روان یا شیمیایی) درخواست شد تا پرسشنامه‌های این تحقیق سؤال اصلی تحقیق این بود آیا همسران جانباز جنگ رضایت زناشویی مطلوبی دارند. نتایج نشان دادند که بین متغییرهای جمعیت شناختی و رضایت زناشویی کل رابطه معناداری وجود ندارد. اکثریت همسران جانباز رضایت زناشویی متوسط دارند. افزون بر این، بیشترین و کمترین همبستگی بین نمره کل رضایت زناشویی به ترتیب با زیر مقیاس‌های حل تعارض و جهت گیری مذهبی به دست آمد. همچنین یافته‌ها نشان دادند که بین رضایت زناشویی و مشکلات روان‌شناختی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. در مجموع می‌توان بیان کرد، که همسران جانباز جنگ تحمیلی با توجه به باورهای مذهبی و پذیرش احتمال آسیب‌های شدید جسمانی و روانی شوهران خود با همسران خود رابطه رضایت بخش زناشوئی داشته‌اند و تعداد فرزندان، درصد جانبازی، و افزایش سن نتوانسته این رابطه را به طور معنادار خدشه‌دار کند. با وجود این کمک‌های روانشناختی برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی و فرسودگی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aspects of marital satisfaction among veterans' wives

نویسندگان [English]

  • h. Saleemee
  • E. Marzaabaadee
  • M. Ameeree
  • M.R. Taghavee
چکیده [English]

To determine the extent of marital satisfaction among the wives of the imposed war veterans, a sample of 104 wives were given the ENRICH questionnaire. It was discovered that most wives are relatively satisfied with their marriage, yet there was no significant relationship between their total score on the marital satisfaction scale and their demographic characteristics. Furthermore, the total marital satisfaction scores showed the highest correlation with conflict resolution scores, while they had the lowest correlation with the religious orientation scores. Those with higher levels of satisfaction experienced fewer psychological problems. Overall, it can be said that the veterans' wives having strong religious beliefs and being receptive to the risks of physical and psychological damages are able to maintain a satisfying marital life irrespective of the number of children, extent of their husbands' disabilities, and age increase. Nevertheless, psychological support is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • psychological problems
  • veterans' wives
  • ENRICH Scale