بررسی زمینه‌های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور بر اساس رسالت، مشارکت و تعهد سازمانی مدیران و معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی امکان اجرای طرح مدیریت مدرسه محور بر اساس رسالت، مشارکت و تعهد سازمانی در مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد است. در این تحقیق تعداد 160 از مدیران و معلمان از طریق نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به یک پرسشنامه 33 سؤالی پاسخ دادند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان توجه به رسالت، میزان مشارکت و میزان تعهد سازمانی در نمونه تحقیق نسبتاً مطلوب است. به این معنی که در مجموع و بر اساس وضعیتِ سه ویژگی مورد مطالعه در مدارس، امکان اجرای طرح مدیریت مدرسه محور وجود دارد. در پایان مقاله برای ارتقاء ظرفیت مدارس پیشنهادهایی در این رابطه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility assessment of implementing the School Based Administration Project in the Guidance schools of Mash'had

نویسندگان [English]

  • A. Davoodeepoor
  • M.R. Aahanchiyaan
  • M. Sa'eedeeye Rezvaanee
چکیده [English]

To assess the feasibility of implementing the School Based Administration Project in the Guidance schools of Mash'had, 160 teachers and administrators were selected through multi-stage sampling and their views on their sense of mission and the extent of their participation and organizational commitment were explored using a questionnaire with 33 items. The results show that the research participants have the necessary level of all three characteristics. Hence, the implementation of the said project is feasible. At the end suggestions are made as to how to improve the schools' capacity in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School Based Administration
  • sense of mission
  • Participation
  • organizational commitment