رابطه راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان

نویسنده

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خود- تنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بود. نمونه پژوهش حاضر 170 نفراز دانش‌آموزان دوره متوسطه دبیرستان‌های دولتی اشنویه بودند، که با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به صورت گروهی به پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری پاسخ دادند. یافته‌های حاصل از این پژوهش حاکی از این بود که راهبرد‌های یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و همه مؤلفه‌های یادگیری خودتنظیمی توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation between self regulated learning strategies, motivational beliefs, and students' academic achievement

نویسنده [English]

  • Z. Mohamadameenee
چکیده [English]

To explore the relationship between self-regulated learning strategies, motivational beliefs, and students' academic achievement, a sample of 170 high school students in Oshnaveeyeh were selected through a cluster sampling method that completed the Motivational Learning Strategies questionnaire. Data analysis shows that the self regulated learning strategies are correlated with students academic achievement and as such the latter is predictable by all constituents of the former.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning strategies
  • Academic Achievement
  • self regulated learning