بررسی مبانی لیبرالیسم آموزشی با تأکید بر دلالت‌های آن در اهداف، محتوی و روش‌های تعلیم وتربیت

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل اسنادی، دلالت‌های لیبرالیسم آموزشی در مبانی، اهداف، محتوی وروشهای تعلیم وتربیت بررسی شده است. عمده‌ترین یافته‌ها عبارت هستند از:
دلالت‌های لیبرالیسم آموزشی در مبانی تعلیم و تربیت چیست؟
1- مبانی تعلیم وتربیت لیبرال؛ مبنای ارزشمندی فی نفسه کسب دانش، مبنای تعلیم وتربیت عمومی، مبنای پرورش فرد آزاد، مبنای اهمیت دانش برای ذهن، مبنای ارتباط بین دانش و واقعیت، مبنای عقلانیت، مبنای تساوی حیثیت و حرمت را شامل است.
دلالت‌های لیبرالیسم آموزشی در اهداف تعلیم و تربیت چیست؟
2- اهداف تعلیم وتربیت لیبرال ؛ آشنایی با ارزشها وایجاد فضایل در انسان، فراگیری دانش به خاطر خود آن، پرورش تفکّرانتقادی، تربیت انسان شریف، زندگی خوب، ژرف نگری وقانع نبودن به ظواهر امور، پرورش عقل، ایجاد فضیلت درانسان، پرورش تمام ابعادوجودی انسان، تربیت انسان فرهیخته، پرورش شهروندان اجتماعی، ایجادحس نوآوری وخلاقیت در افراد، تربیت انسان سعادتمند، پرورش حس تاریخی را شامل است.
دلالت‌های لیبرالیسم آموزشی درمحتوی تعلیم وتربیت چیست؟
3- محتوی تعلیم وتربیت لیبرال؛ آموختن چیزهایی که در زندگی به کار آید، آموزش چیزهایی که نهاد انسان‌ها رانیک بار آورد، آموزش آنچه که باعث افزایش دانش شود، اشکال دانش، صور متفاوت دانش و دروسی مانند شعر، ادبیات، تاریخ وبه طور کلی علوم انسانی یاری کننده تقویت نیروی نقد وبصیرت انسان را شامل است.
دلالت‌های لیبرالیسم آموزشی در روش‌های تعلیم وتربیت چیست؟
4- روش‌های تعلیم تربیت لیبرال: روش دیالکتیک، روش استقرائی، روش‌های آموزشی متکی بر تجربه‌های دست اول، سخنرانی کردن، روش برهانی، روش حفظ وتکرار، روش پرسش وپاسخ را شامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundations of educational liberalism as reflected in educational goals, contents, and methods

نویسندگان [English]

  • M.H. Meerrezaamohamadee
  • A. Rahnamaa
  • A. Sohbatloo
چکیده [English]

In a content analysis of a sample of educational documents, indicators of educational liberalism were identified in educational foundations, goals, contents, and methods. In foundations signs are the emphases on learning for the sake of learning, development of free individual, the relation between knowledge and reality, and on rationality. As for the educational goals, the emphasis on values, critical thinking, nobility, and the development of all aspects of human beings are all indicative of educational liberalism. The same is true of the contents because they include the learning of things that come handy in life or add to the learners' knowledge, like history and literature. Finally the methodological indicators of liberalism are the use of dialectic method along side of induction, lecturing, questions and answers, and repetition and memorization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational liberalism
  • Foundations
  • goals
  • contents
  • methods