تأثیر دیدگاههای معرفت شناسی بر فعالیت‌های یاددهی ـ یادگیری در نظام آموزش باز و از راه دور

نویسندگان

چکیده

معرفت شناسی، به عنوان یکی از شاخه‌های مهم فلسفه ماهیت دانش و فرآیندی را مطالعه می‌کند، که دانش طی آن کسب و ارزیابی می‌شود، و در این رهگذر در رابطه با حقیقت و معرفت - که محصول آموزش و پرورش هستند- می‌تواند دیدگاههای متنوع و گوناگونی را در برابر معلمان قرار دهد.
درباره چگونگی تأثیر معرفت شناسی بر نظام آموزش باز و از راه دور می‌توان این مسأله را بدین صورت بیان کرد که فرض‌های معرفت شناسی دیدگاههایی که درباره آنها بحث شده است، هر کدام در زمان شکل گیری نسلهای آموزش باز و از راه دور به نوعی بر مؤلفه‌های مهم این نظام آموزشی از قبیل معلم، شاگرد، برنامه درسی و راهبردهای یاددهی - یادگیری مؤثر بوده‌اند.
در این مقاله برای تبیین رابطه معرفت شناسی و آموزش باز و از راه دور درباره رویکردهای معرفت شناسی و روانشناسی غالب در هر یک از نسلهای سه گانه آموزش و پرورش بحث می‌شود، که هر کدام به نوعی نگرش و عملکرد مربیان این نظام آموزشی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
با توجه به پیدایش و سیر تحولات نظام آموزش باز واز راه دور رویکردهای معرفت شناختی از جمله 1) اثبات گرائی یا پوزیتیویسم، 2) تعبیری یا تفسیری، 3) انتقادی یا رهایی بخش معرفی شده‌اند.
در مقاله حاضر با ارائه تصویر کلی از نظام آموزش باز و از راه دور درباره استلزامات دیدگاههای معرفت شناسی نسبت به راهبردهای یاددهی - یادگیری در قالب نسلهای سه گانه آموزش باز واز راه دور کاوش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of epistemological perspectives on teaching and learning in Open and Distant Educational Systems

نویسندگان [English]

  • M.H. Rezaa'ee
  • M.J. Paakseresht
چکیده [English]

Epistemology, as a branch of Philosophy, studies the process by which knowledge is obtained and evaluated. As such it can, in relation to the approach to truth and knowledge which are the main goals in education, open new vistas to planners and teachers alike. This applies to the original planners of Open and Distant Education as well, since the epistemological view of the time has informed the planners' perceptions of student, teacher, curriculum, and teaching/learning strategies, as the main constituents of these systems.
In this paper, the relationship between epistemology and education, especially Open and Distant Education, is discussed and in the light of that, positivist, interpretive, and critical epistemological approaches are introduced. Furthermore, the two educational systems are portrayed in general and their requirements in relationship to the teaching/learning strategies are explored from these three epistemological perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • Teaching/learning strategies
  • open education
  • distant education
  • Positivism