بررسی تأثیر بازخورد نوشتاری معلم در کلاس درس بر خودکارآمدی و حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی

نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بازخورد نوشتاری معلم بر خودکارآمدی و حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان است. بدین منظور تعداد 181 دانش‌آموز دختر پایه سوم راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران از مناطق 1، 6 و 19 با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به روش تصادفی در گروه‌های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند.ابزار مورد استفاده عبارت بود از: پرسشنامه خودکارآمدی و آزمون حل مسأله ریاضی.از این دوابزار به عنوان پیش آزمون برای اجرا در دو گروه استفاده شد.سپس گروه آزمایشی حدود 8 هفته بازخورد نوشتاری معلم ریاضی را دریافت کردند.در طی این دوره گروه کنترل به روش سنتی بازخورد دریافت کردند.پس از خاتمه دوره، پس آزمون‌های خودکارآمدی و حل مسأله ریاضی بر هر دو گروه (آزمایشی و کنترل ) مجدداً اجرا شد. نتایج نشان داد که بعد از آموزش در خودکارآمدی و حل مسأله ریاضی آزمودنی‌های گروه آزمایشی تفاوت معنی‌داری ایجاد شده است. بنابراین، روش‌های ارائه بازخورد اثر بخش آموزش‌پذیر هستند و عملکرد یادگیرندگان را در حوزه‌های انگیزشی و تحصیلی ارتقاء می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of teachers' written feedback on the self efficacy and math problem solving ability of the Guidence students

نویسنده [English]

  • M. Samadee
چکیده [English]

To study the effect of teachers written feedback on students' self-efficacy and math problem solving ability, 181 female 8 graders from three school districts in Tehran were selected using the cluster sampling method, and then randomly assigned to two groups. The experimental group received math teachers' written feedback while the control group received regular oral feedback. Both groups self efficacy and problem solving ability were initially assessed. Comparing the post test scores of the two groups show a significant improvement for the experimental group, indicating that teachers can learn how to give written feedback in order to improve students' self-efficacy and math problem solving ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher's written feedback
  • teaching
  • self
  • efficacy
  • math problem solving skills