دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1388 (20) 
میزان استفاده استادان از محتوای درسی مناسب برای دانشجویان استعداد درخشان وعادی

صفحه 67-90

10.22051/jontoe.2009.191

شقایق نیک نشان؛ احمدضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ مریم انصاری


آماده‌سازی مقیاس دینداری برای جمعیت دانش‌آموزی

صفحه 107-128

10.22051/jontoe.2009.193

محمد خدایاری فرد؛ سیما سماواتی؛ سعید اکبری زردخانه