رابطه نارسایی هیجانی و سبکهای مقابله با استرس

نویسنده

چکیده

نارسایی هیجانی به دشواری در خودتنظیم گری هیجانی یا ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجان‌ها گفته می‌شود. این سازه، هم چنین به عنوان یک سبک مقابله با درماندگی‌های عاطفی مرتبط با موقعیت‌های استرس زای خاص تعریف شده است. در این پژوهش، رابطه بین نارسایی هیجانی و سبک‌های مقابله با استرس بررسی شد. جامعه آماری آن، کلیه دانشجویان دانشگاه تهران به حجم156 نفر پسر و 190 نفر دختر بودند. برای گرد آوری داده‌ها از \"مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو\" (FTAS-20) و \"مقیاس سبک‌های مقابله تهران\"(TCSS) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین نارسایی هیجانی و سبک مقابله مسأله محور و هیجان محور مثبت، همبستگی منفی و بین نارسایی هیجانی و سبک مقابله هیجان محور منفی، همبستگی مثبت وجود دارد. و بین نارسایی هیجانی و سبک مقابله با استرس همبستگی وجود دارد. نارسایی هیجانی بر حسب میزان توانمندی یا ناتوانی فرد در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی، تنظیم و مدیریت هیجان‌ها و تنظیم سطوح آرامش یا تنش هیجانی با سبک‌های مقابله با استرس ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional impairment and coping styles

نویسنده [English]

  • M.A. Bashaarat
چکیده [English]

Emotional impairment refers to difficulties in emotional self regulation or inability in cognitive processing of emotional data necessary for regulating emotions. This construct is also defined as a way of coping with affective helplessness related to special stresssful situations. The relationship betwenn such impairments and the coping styles, based on data collected from a sample of Tehran University students (156 males and 190 females), is examined here. The instruments used were Toronto Emotional Impairement Scale and Tehran Coping Styles Scale. Results show a significant relationship between the extent of emotional impairment and the coping style. It seems that the coping style used depends on the individual's ability/inability in processing emotional data, regulating and managing emotions, and regulating levels of emotional tranquility or distress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional impairment
  • Coping styles
  • stress