نظریه هوش چندگانه و دلالت‌های آن در طراحی تجارب و فرصت‌های یادگیری

نویسندگان

چکیده

نظریه هوش چندگانه گاردنر، به دلیل اتخاذ نگاهی جامع‌ نگر‌ به توانمندی‌های ذهنی انسان و مردود شمردن رویکرد خطی، تک ساحتی و یک بُعدی نسبت به هوش، ضمن گسترش دیدگاه برنامه ریزان درسی و کارورزان آموزشی نسبت به راه‌های یادگیری دانش‌آموزان، در طراحی و اجرای برنامه‌های درسی نیز دلالت‌های کاربردی فراوانی دارد. برنامه ریزان درسی می‌توانند با استناد به نظریه هوش چندگانه، در مرحله تدوین و طراحی تجارب یادگیری، به عنوان ابزار اصلی تحقّق اهداف برنامه درسی، مجموعه ای متنوع و متعدد از حق انتخاب‌ها را برای دانش‌آموزان فراهم کنند، که همخوان با تنوّع و تکثّر هوشی دانش‌آموزان برای رشد و شکوفایی انواع هوش طراحی و استفاده شود. این مقاله با تأکید بر ابعاد و جنبه‌های کاربردی نظریه هوش چندگانه، تلاش کرد تا دلالت‌های عملی این نظریه را در مرحله طراحی فرصت‌ها و تجارب یادگیری ارائه و مستند کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theory of multiple intelligence and its implications for designing learning opportunities and experiences

نویسندگان [English]

  • M. Ameenee
  • M.R. Tamanaa'eefar
  • S. Ameenee
چکیده [English]

Gardner's theory of multiple intelligence, because of its comprehensive perspective on human cognitive abilities and its rejection of the linear and single dimensional approach to intelligence, has many applications and implications for curriculum design and administration. The curriculum designers can fit in many choices of activities and learning experiences that correspond to the variety of intelligences that can be expected among the student population. The application of the M.I. theory to the process of curriculum design can lead to the flourishing of different intelligences among the learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple intelligence
  • learning experiences
  • curriculum planning