نقش‌ اجتماعی زنان و مردان در داستان‌های واقعی کودکان

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش‌های اجتماعی زنان و مردان و مقایسه نمود حضور اجتماعی آنها نسبت به یکدیگر، در داستان‌های واقعی کودکان انجام شد. جامعه آماری آن، کلیه داستان‌های واقعی تألیف شده برای گروه‌های سنی «الف»، «ب» و «ب و ج»، طی سال‌های 1384-1360 به تعداد 180 عنوان بود. پژوهش به روش تحلیل محتواانجام شد. بر اساس یافته‌های پژوهش نقش‌های اجتماعی موجود، در پنج مقوله «خانواده»، «کارهای خانه»، «تحصیل»، «مشاغل»، و «فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی» دسته‌بندی شدند. هم چنین یافته‌های پژوهش نشان داد زنان بیشتر در دو مقوله «خانواده» و «کارهای خانه» و مردان در مقوله‌های «خانواده» و «مشاغل» حضور دارند. و تنوع نقش‌های اجتماعی مردان بیش از زنان است. بین نقش‌های اجتماعی زنان و مردان و واقعیت‌های اجتماعی هماهنگی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The social roles played by women and men in story books written for children

نویسندگان [English]

  • Baradar
  • Shamsbod
  • Gheybeezzadeh
چکیده [English]

To compare the social roles played by men and women in the story books written for children, a sample of 180 such books written for four age groups during the period of 1360 to 1384 was content analyzed. The social roles found could be categorized into five categories of family, house work, schooling, occupations, and socio-political activities. Of these, women figured promptly in family and house work categories while men were more noticeable in family and occupation categories. Men enjoy more variations in their social roles than women while there seemed not to be any parallels between the social roles depicted in the books and the social reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children literature
  • social roles
  • Men
  • Women
  • Children
  • Socialization