آماده‌سازی مقیاس دینداری برای جمعیت دانش‌آموزی

نویسندگان

چکیده

نوجوانان قشر عظیمی از جوامع‌ را تشکیل می‌دهند و ارزش‌های دینی این قشر، چهره غالب ارزشی آینده جوامع را نشان می‌دهد. این پژوهش با هدف آماده سازی مقیاس دینداری برای دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری آن، کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی شهر تهران بودند که به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به حجم 944 نفر انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها، دو پرسشنامه موازی مقیاس دینداری فرم(الف و ب) تهیه شد. ضریب آلفای کرونباخ فرم الف و ب به ترتیب، 97/0 و 96/0 محاسبه شد. یافته‌های نشان داد مقیاس تهیه شده در دو فرم، برای ارزیابی دینداری این گروه از دانش‌آموزان ابزاری مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructing a religiosity scale for student population

نویسندگان [English]

  • M. Khodaayaaree Fard
  • S. Samaavaatee
  • S. Akbaree Zardkhaaneh
چکیده [English]

Student population, especially the adolescent subgroup, constitutes a major portion of the population and their religious values are indicative of the society's values in the future. As suc,h having a scale to measure this characteristic of the student population is a must. To this end, two forms of a religiosity measure were constructed and tested on a sample of 944 high school and prep school students in Tehran. The internal consistency of both forms was measured to be high (0.97 & 0.96) and the validity of the measure was determined to be adequate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity scale
  • student population
  • Adolescents