نقش مؤلّفه‌های انسان افزار بر بهره‌وری نیروی انسانی از دیدگاه مدیران و کارکنان

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه نقش مؤلّفه‌های انسان افزار بر بهره‌وری نیروی انسانی و روش آن پیمایشی بود. جامعه آماری آن مدیران و کارکنان دانشگاه الزهراء در سال (86-85) و حجم آن به ترتیب 39 و 73 نفر بودند. برای گرد آوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته، مؤلفه های ‌انسان افزار براساس مدل سومانث و پرسشنامه استاندارد بهره‌وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داداز نظر مدیران به مؤلّفه‌های انسان افزار در این دانشگاه توجهی نشد. از نظر کارکنان بهره مندی از بعضی مؤلّفه‌ها در حد کم و بهره مندی از سایر مؤلّفه‌ها در حد زیاد بود. بین میزان بهره‌وری نیروی انسانی براساس مؤلّفه‌های انسان افزار و شاخص‌های بهره‌وری بین دانشکده‌ها و مراکز ستادی تفاوتی وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of human-ware in the efficiency of the human resources from the perspective of Alzahra University's administrators and staff

نویسندگان [English]

  • Samadee
  • Kareemee
چکیده [English]

To determine the role of human-ware in the efficiency of the work force through a survey of administrators and staff at the Alzahra University, a set of two questionnaires was administered to 39 administrators and 73 staff members. One questionnaire measured the extent of the human-ware while the other assessed the efficiency of the work force from the perspective of the respondents. Findings show that the administrators do not believe that enough attention is paid to human-ware while the staff vacillated on different components of the measure. There was no difference between different colleges and divisions in terms of efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • ware efficiency in human resources
  • Alzahra University