میزان استفاده استادان از محتوای درسی مناسب برای دانشجویان استعداد درخشان وعادی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی مناسب بودن کیفیت محتوای تدریس شده به دانشجویان استعداد درخشان بود. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری آن،دانشجویان استعداد درخشان و عادی دانشگاه اصفهان به حجم 140نفر بودند که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. و برای برآورد حجم نمونه در انتخاب متخصصان، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. روش گرد آوری داده‌ها کمی– کیفی بود. در بخش کمی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، مشکلات دانشجویان در بعد محتوا بررسی شد. در بخش کیفی، با استادان متخصص در زمینه آموزش استعداد درخشان مصاحبه نیمه سازمان یافته به عمل آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد دانشجویان استعداد درخشان و عادی از محتوای تدریس شده در سطح دانشگاه رضایت کامل ندارند.استادان برای مناسب کردن محتوای درسی برای دانشجویان استعداد درخشان بر هفت مقوله تکراری نبودن مطالب درسی، حذف یا جایگزینی دروس عمومی،ارائه دروس به صورت عملی، سازمان دهی میان رشته ای، ارائه محتوا به صورت غنی، متناسب کردن محتوا با علائق دانشجویان و انعطاف پذیری محتوا تأکید داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The extent of content appropriate for regular and gifted students used by professors

نویسندگان [English]

  • Sh. Neekneshaan
  • A.R. Nasr Esfahaanee
  • E. Meershaahjafaee
  • M. Ansaaree
چکیده [English]

Whether the quality of contents offered to gifted university students is appropriate was explored in this study and is reported herein. A sample of 140 gifted and regular students at Esfahaan University was randomly selected while a sample of experts was chosen purposefully. Data on students' difficulties with the contents offered were collected using a questionnaire, while the data from the experts was gathered through semi-structured interviews. Results show that both regular and gifted students are dissatisfied with the contents offered at the university. The experts stressed that in order to make the contents appropriate for the gifted, professors have to avoid repetitive contents, be more practical in their teaching, enrich their offerings, and be more flexible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gifted Students
  • content enrichment
  • facilitation