رابطه صفات پنج عاملی شخصیت و ابعاد انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شیراز

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه رابطه صفات شخصیت و ابعاد انگیزش تحصیلی است. جامعه آماری آن، دانش‌آموزان مقطع متوسطه شیراز به حجم 158نفر بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای از مدارس نقاط مرکزی شهر انتخاب شدند. گرد آوری داده‌ها و اندازه‌گیری صفات شخصیتی با استفاده از پرسشنامه بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیت و ابعاد انگیزشی مقیاس اصلاح شده هارتر(1981) انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد انگیزش درونی رابطه مثبتی با صفات شخصیتی نظیر وظیفه‌شناسی، تجربه پذیری و توافق پذیری دارد و با صفات برون‌گرایی و روان نژندی رابطه ای ندارد. بعد کل انگیزش بیرونی با صفت شخصیتی روان نژندی رابطه منفی دارد. پاره مقیاس‌های آن \"تمایل به کار آسان\" و\" تمایل به خوشایندی معلم\" نیز همبستگی منفی با صفات تجربه‌پذیری و وظیفه‌شناسی داشتند. تحلیل رگرسیون انگیزش درونی بر صفات شخصیتی نیز نشان داد که دو صفت وظیفه‌شناسی و تجربه‌پذیری پیش بین معناداری برای انگیزش درونی هستند. انگیزش بیرونی نیز به وسیله روان نژندی پیش‌بینی‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between personality characteristics and learning motivation

نویسندگان [English]

  • M. Bohraanee
  • M. Lateefiyaan
چکیده [English]

To explore the relationship between personality characteristics and learning motivation, a sample of 158 high school students in Sheeraaz was selected and two measures of personality and motivation were administered. Results show that inner-based motivation is positively correlated with personality characteristics such as dutifulness, openness to new experience, and agreeability. The outer-based motivation was found to be negatively correlated to psychosis while two of its components showed the same type of relationship with dutifulness and openness to new experiences. The latter were found to be significant predictors for inner-based motivation while psychosis meaningfully predicted outer-based motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Characteristics
  • motivation dimensions
  • high school students