دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 69، مهر 1402، صفحه 1-281