واکاوی تجربه ی زیسته ی دانش‌آموزان متوسطه ی اول از ارضای نیازهای اساسی روان شناختی در کلاس درس: یک مطالعه ی پدیدارشناسانه

نوع مقاله : تحقیق کیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربۀ زیستۀ دانش­‌آموزان متوسطۀ اول از ارضای نیازهای اساسی روان­شناختی در کلاس درس، انجام پذیرفت. روش تحقیق پژوهش نیز حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعۀ هدف پژوهش، تمامی دانش­‌آموزان مقطع متوسطۀ اول مدارس دولتی پسرانه و دخترانۀ شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 1399-1400 بود. نمونه‌­گیری به­‌صورت هدفمند و از نوع ملاک­‌محور بود. مشارکت­‌کنندگان این پژوهش از تمام نواحی آموزش‎­وپرورش شهرستان کرمانشاه انتخاب شدند (ناحیۀ 1، 2 و 3)، پس از انجام مصاحبۀ­ نیمه‌­ساختاریافته با 18 دانش­‌آموز (9 دختر و 9 پسر) اشباع نظری داده‌­ها حاصل شد. تحلیل داده­‌ها با استفاده از روش راهبردی هفت مرحله‌ای کلایزی صورت گرفت، با ارجاع داده­‌ها به استادان و دانش‌­آموزان اعتباریابی یافته­‌ها حاصل شد و 33 مضمون فرعی در پنج مضمون اصلی شامل متناسب بودن روش تدریس آموزگار، یافتن دوست و کیفیت برقراری ارتباط، ویژگی­‌های رفتاری آموزگار، ادراک مثبت فرد از توانایی خویش و احساس توانمند و مفید بودن، داشتن احساس استقلال و آزادی عمل، تجمیع گردید. نتایج پژوهش نشان داد ارضای نیاز به شایستگی با تسلط یافتن دانش‌آموزان به چالش‌­های بهینه به‌­دست می­آید، این نیاز در هر دو جنس بالا ارزیابی شد، نیاز به ارتباط در دانش‌­آموزان دختر بالاتر بود فعالیت‌­ها را به‌­صورت گروهی ترجیح دادند و نیاز به خودمختاری بیشتر مورد تأکید پسران بود. نتایج این پژوهش می­تواند آگاهی آموزگاران را نسبت به شناخت نیاز دانش‌­آموزان بالا ببرد و باعث ایجاد کلاسی پویاتر و غنی­‌تر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lived experience of junior high school students regarding satisfying basic psychological needs in the classroom: A phenomenological study

نویسندگان [English]

  • Aida Sadafi 1
  • Asie Moradi 2
  • khoda morad Momeni 3
1 MA of Psychology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The present research aimed to investigate the lived experiences of junior high school students regarding the basic psychological needs in the classroom through a qualitative phenomenological approach. The research population comprised all students from public junior high schools in Kermanshah in the academic year 2020-2019. Purposive sampling was used to select the participants from all districts in Kermanshah city. Semi-structured interviews continued until data saturation with 18 students (9 girls and 9 boys). The obtained data were analyzed using the seven-step strategic method of Colaizzi. The data were validated through member check. Finally, 33 subthemes and five main themes emerged from the data. The need for communication was higher in female students, and the need for autonomy was more important for boys. The results of this research can raise the awareness of teachers regarding students' knowledge and create the need for a more dynamic and richer classroom.
Introduction                                                      
Addressing educational and mental health issues of students in any society will help develop individuals who can manage and lead their society in future. Among these, basic psychological needs are of special importance (Firoozabadi & Moltafet, 2017). According to the theory of self-determination, if the basic psychological needs of learners are met in the educational environment, the skills related to their academic performance will also improve (Ryan & Desi, 2020). Accordingly, the need for autonomy, as the first of the three main psychological needs, refers to the individual's desire and will to do things (Roka & Gagne, 2008). The need for competence as the second need originates from pursuing and striving to overcome optimal challenges (Assor et al. 2005). The third basic psychological need is communication. Humans need to establish relationships with others in order to fulfill their needs (Meunier et al. 2011). A lived experience is defined as an immediate and present experience of something, or an experience that establishes unity and identity between the world and the known, or between the experiencer and the experienced. To understand an individual's lived experience, we must understand the person (Khoynejad, 2013). Satisfying the basic psychological needs of students can lead to the depth, durability and effectiveness of learning, which greatly impact students’ education. To the best of our knowledge and based on the review of literature, no studies in Iran have investigated the lived experiences of students regarding basic psychological needs through a phenomenological approach. Therefore, the present research can contribute to enriching the existing knowledge. The main concern of the researcher is to explore what the basic psychological needs of students are and how they interpret satisfying or not satisfying such needs. Also, this research aims to answer the question of what students' lived experience of satisfying basic psychological needs is.
Method
The current qualitative study used Husserlian phenomenology. The target population of the research comprised all the boy and girl students of public junior high schools in Kermanshah city in the academic year of 2019-2020. Purposive sampling was used to select the participants from all educational districts in Kermanshah city (districts 1, 2, and 3) if they were willing to participate. After conducting semi-structured interviews with 18 students (9 girls and 9 boys), theoretical data saturation was achieved. Interviews lasted 40-60 minutes on average. In this study, data analysis was done using the Colaizzi method. Accordingly, the research findings were returned to the participants, who confirmed that our findings represented their experiences of satisfying basic psychological needs in the classroom. Furthermore, in order to validate the research, the emerged themes were shown to six university professors familiar with qualitative research, who confirmed the results.
All the participants were briefed on the importance and objectives of the study, and gave consent to participate and to record the interviews. They were also informed that they were free to withdraw from the interview anytime. During the interview, the privacy of the participants was respected, and they were assured that their personal details were confidential, and that the recorded file would be deleted after finalizing the analysis.
Results
Analysis of the interviews led to 237 basic codes, which were merged into 33 subthemes: the type of classroom layout, using appropriate educational aids and giving examples, using certain resources and not using several mandatory resources, the students' activity in the class and the use of group discussion method, assigning homework according to the students' ability, presenting challenging and practical materials, students' participation in the education process and determining educational goals, receiving feedback from the teacher, the ability to communicate with classmates, compatibility in the classroom, stability in friendships, the possibility of sharing feelings and emotions, feeling popular in the class, doing things in a group, having relative knowledge of each student, calling students by their first names, expressing personal experiences in the classroom by the teacher, teacher’s neat appearance in the classroom, not emphasizing on competition too much, teacher’s sharing personal feelings and emotions, teacher's empathy with students, observing justice and non-discrimination, teacher's attention to training students, students’ acquisition of new skills or knowledge, engaging the students in the teaching process, having successful experiences in the classroom, experiencing having a key role or specific responsibility in the classroom, freedom of speech in the classroom and having the right to express opinions, having the right to freely choose between different options in the class, doing homework and solving problems willingly and freedom of choice in the manner of doing them, having permission to go out of the class to do things, freedom to choose groupmates, freedom to choose the class and place to sit in the class. These subthemes are divided into five main themes including appropriateness of the teacher's teaching method, finding friends and the quality of communication in the class, teacher's behavioral characteristics, a person's positive perception of their ability and feeling empowered and useful in the class, having a sense of independence and freedom of action. Then, each of these themes was related to the basic psychological needs mentioned.
Discussion and conclusion
The results of studying students' lived experiences of satisfying basic psychological needs showed that satisfying all three basic psychological needs in the classroom is really important. Among the three basic psychological needs, the need for communication is more important among female students. This finding is in line with that of Martin (2002). Regarding the need for autonomy, the analysis of the interviews showed that this need was higher in male students. This finding is in line with that of Olfsen et al. (2018). The need for competence revealed not much difference between girls and boys, and it was high in both sexes. This finding is in line with that of Zhen et al. (2017). The results of this research can raise the awareness and understanding of teachers and trainers regarding the recognition of students' needs and create a more dynamic and richer class. The present research had some limitations. Since this study investigated students' lived experiences regarding satisfying basic psychological needs with a qualitative phenomenological approach, and so far no research has addressed a similar issue, it was not possible to compare this research with similar research in terms of methodology and subject. Therefore, the researchers suggest that the subject of the research be examined at different educational levels and ages. As such, it is possible to compare them with one another. It is also suggested to enrich the classroom environment by holding courses and workshops for teachers to train them regarding ways to satisfy the basic psychological needs of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived experiences
  • Basic psychological needs
  • Phenomenology
Assor, A., Kaplan, H., Kanat-Maymon, Y., & Roth, G. (2005). Directly controlling teacher behaviors of poor motivation and engagement in girls and boys: The role of anger and anxiety. Learning and Instruction, 15, 397–413. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.learninstruc.2005.07.008
Arnone, M. P., Reynolds, R., & Marshall, T. (2009). The effect of early adolescents' psychological needs satisfaction upon their perceived competence in information skills and intrinsic motivation for research. School Libraries Worldwide, 15(2), 115-134.
Brien, M., Forest, J., Mageau, G. A., Boudrias, J.-S., Desrumaux, P., Brunet, L., & Morin, E. M. (2012). The Basic Psychological Needs at Work Scale: Measurement Invariance between Canada and France. Applied Psychology: Health and Well-Being, 4(2), 167–187. https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2012.01067.x
Chen, K. C., & Jang, S. J. (2010). Motivation in online learning: Testing a model of self- determination theory. Journal of Computers in Human Behavior, 26, 741-752 https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.01.011
Chiaburu, D. S, Marinova, S. V., & Lim, A. S. (2007). Helping and proactive extra role behaviors: The influence of motives, goal orientation, and social context. personality and individual Differences, 43, 2282-2293. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.paid.2007.07.007
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2011). Levels of analysis, regnant causes of behavior and wellbeing: The role of psychological needs. Psychological Inquiry, 22, 17–22. https://doi.org/10.1080/1047840X.2011.545978
Ferrer-Cama, E., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children's academic engagement and performance. Journal of Educational Psychology, 95(1), 148-162.
Firoozabadi S., Moltafet, G. (2017). The Mediating Role of Satisfying Basic Psychological Needs on The Relationship Between Parenting Styles and Mental Health in Gifted Students. Iran J Health Educ Health Promot,5 (3) :203-212. http://dx.doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.5.3.203 (Text in Persian)
Golestaneh M, Chegini S. (2017) Investigating the relationship between basic psychological needs and student statistics anxiety Psychology. Journal of Teaching and Learning Studies. 9(1), 1-22. (Text in Persian)
Guo, Y. (2018). The Influence of Academic Autonomous Motivation on Learning Engagement and Life Satisfaction in Adolescents: The Mediating Role of Basic Psychological Needs Satisfaction. Journal of Education and Learning, 7(4), 254-261. http://dx.doi.org/10.5539/jel.v7n4p254
Hahn, J., & Oishi, S. (2006). Psychological needs and emotional well-being in older and younger Koreans and Americans. Personality and Individual Differences, 40(4), 689–698. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2005.09.001
Kadivar P. (2011). Educational Psychology. Tehran: Samt (Text in Persian)
Khoynejad, G. (2013) Research methods in educational sciences (edition 2) Tehran: Samt. (Text in Persian)
 
Leo, F. M., Mouratidis, A., Pulido, J. J., López-Gajardo, M. A., & Sánchez-Oliva, D. (2020). Perceived teachers’ behavior and students’ engagement in physical education: the mediating role of basic psychological needs and self-determined motivation. Physical Education and Sport Pedagogy, 17, 1-18 https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1850667
 Lyons, A., Pitts, M., & Grierson, J. (2013). Factors Related to Positive Mental Health in a Stigmatized Minority: An Investigation of Older Gay Men. Journal of Aging Health publishedonline, 34(16),78-83. https://doi.org/10.1177/0898264313495562
Martin, S. H. (2002). The classroom and its effects on the practice of teacher, Journal of environmental psychology 22,139-156.
Meunier, J. C., Roskam, I., Stievenart, M., van de Moortele, G., Browne, D. T., & Kumar, A. (2011). Externalizing behavior trajectories: The role of parenting, sibling relationships and child personality. Journal of Applied Developmental Psychology, 32(1), 20–33. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.appdev.2010.09.006
Miserandino, M. (1996). Children who do well in school: Individual differences in perceived competence and autonomy in above-average children. Journal of Educational Psychology, 88(2), 203-214. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.88.2.203
Niemiec, C. P. & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom. Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7(2), 133–144. https://doi.org/10.1177/1477878509104318
Olfsen, H., Deci, L., & Halvari, H. (2018). Basic psychological needs and work motivation: Alongitdial test of directionality. Journal of school psychology, 42, 178-189. https://link.springer.com/article/10.1007/s11031-017-9646-2
Pourhossein R, Ehsani S, Ensanimeh N, Nabizadeh R.  (2018). The relationship between meeting basic psychological needs and satisfaction from life: The mediating role of motivation for progress and psychological investment. Quarterly Journal of Educational Psychology. 14(50), 71-87. (Text in Persian)
Reeve, J., Bolt, E., & Cai, Y. (1999). Autonomy-supportive teachers: How they teach and motivate students. Journal of Educational Psychology, 91(3), 537-548. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.91.3.537
Reeve, J., Nix, G., & Hamm, D. (2003). Testing midels of experience of self determination in interisic motivation and choice. Journal of Educational Psychiligy, 95(2), 375-392. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.95.2.375
Roca, J. C., & Gagne, M. (2008). Understanding e-learning continuance intention in the workplace: A self-determination theory perspective. Computers in Human Behavior, 24(4), 1585-1604. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.chb.2007.06.001
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2002). basic psychological needs as a unifying concept. Psychological Inquiry, 67, 319-558.
Ryan, R. M., Lynch, M. F., Vansteenkiste, M., & Deci, E. L. (2010). Motivation and autonomy in counseling, psychotherapy, and behavior change: A look at theory and practice. Couns Psychol, 39(2), 193-260. https://doi.org/10.1177/0011000009359313
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology, 61, 10186. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860
Sakiz, G. (2007). An Investigation of the relationship among perceived teacher affective support, sense of belonging, academic emotion, academic self-efficiency beliefs, and academic effort in midel school mathematic classroom (Unpublished Doctoral dissertation). Ohio State University, Ohio.
Salehi H, Ghamarani A, Salehi Z. (2013). The Relationship between Basic Psychological Needs and Mental Health of Veterans in Hazrat Hospital Amir al-Momenin of Isfahan. Journal of Veteran Medicine 6(22), 9-1 (Text in Persian)
Sheldon, K. M., Elliot, A. J., Kimy. & Kasser, T. Ryan. T. 2001. What is satisfying events. Testing 10 candidate psychological needs, jornal of personality and social psychology, 80, 325-339. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.80.2.325
Skinner, E. A., & Belmont, M. J. (1993). Motivation in the classroom: Reciprocal effects of teacher behavior and student engagement across the school year. Journal of Educational Psychology, 85(4), 571-581. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.85.4.571
Skinner, E. A., & Edge, K. (2008). Handbook of self determination Theory: Extension and applications. New York, NY: University of Rochester Press.
Turkdogan, T. (2010). The role of fulfillment level of basic needs in predicting level of subjective wellbeing in university students Journal of Educational Psychology, 32(1), 20-33.
Williams, G. C., & Deci, E. L. )1996(. Internalization of biopsychosocial values by medical students: A test of self-determination theory. Journal of Personality and Social Psychology, 70(4), 767-779. https://doi.org/10.1037//0022-3514.70.4.767
Woessmann, L. (2016). The importance of school systems: Evidence from international differences in student achievement. Journal of Economic Perspectives, 30(3), 3-32.
Vanden, A., Vansteenkiste, M., Lens, W., & De Witte, H. (2010). Unemployed Individuals' Work Values and Job Flexibility: An Explanation from Expectancy‐Value Theory and Self‐Determination Theory. Applied Psychology, 59(2), 296-317. https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1464-0597.2009.00391.x
Zhen, R., Liu, R. D., Ding, Y., Wang, J., & Xu, L. (2017). The mediating roles of academic emotions in the relation between basic psychological needs satisfaction and learning engagement among Chinese adolescent students. Journal learning and Individual Differences. 54, 210-216. http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2017.01.017